ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 18.12.2017

Особлива інформація на 15.12.2017

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації

Наявність у емітента кредиторів (так/ні)

1

2

3

4

1д/нЗагальнi збори акцiонерiвтак
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв 15.12.2017р. прийнято рiшення про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї у зв'язку з незадовiльним станом надходження фiнансових потокiв вiд здiйснення господарських операцiй. За таке рiшення проголосувало "за" - 7109068 голосiв або 99,9 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; "проти" - 0 голосiв. Станом на дату прийняття рiшення у Товариства були кредитори. Станом на 31.12.2016 року за даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом), вартiсть чистих активiв Товариства становила -41585 тис.грн., сума зобов'язань становила 307119 тис.грн., розмiр власного капiталу становив -41585 тис. грн. Станом на дату прийняття рiшення активiв Товариства не достатньо для проведення розрахункiв по всiх його зобов'язаннях. За попереднiми розрахунками пiсля задоволення вимог кредиторiв не передбачається залишок коштiв для розподiлу мiж акцiонерами.