ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 26.12.2017

Особлива інформація на 23.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.12.2017Припинено повноваженняГолова Лiквiдацiйної комiсiїГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.05.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження особи припинено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз скасуванням (вiдмiною) рiшення загальних зборiв акцiонерiв про припинення емiтента шляхом його лiквiдацiї. Перебував на посадi з 15.12.2017 року, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.12.2017Припинено повноваженняЧлен Лiквiдацiйної комiсiїКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження особи припинено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз скасуванням (вiдмiною) рiшення загальних зборiв акцiонерiв про припинення емiтента шляхом його лiквiдацiї. Перебував на посадi з 15.12.2017 року, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.12.2017Припинено повноваженняЧлен Лiквiдацiйної комiсiїКучер Степан ФедоровичСС, 847935, 04.12.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження особи припинено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз скасуванням (вiдмiною) рiшення загальних зборiв акцiонерiв про припинення емiтента шляхом його лiквiдацiї. Перебував на посадi з 15.12.2017 року, акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.12.2017ОбраноГолова ПравлiнняГуцул Андрiй IвановичСС, 359252, 12.05.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена Правлiння, Голови Правлiння; акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.12.2017ОбраноЧлен ПравлiнняКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади Член Правлiння, Член Ревiзiйної комiсiї; акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.12.2017ОбраноЧлен ПравлiнняКучер Степан ФедоровичСС, 847935, 04.12.1999, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на строк 3 роки, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади Член Правлiння, Головний геолог; акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.