ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Особлива інформація на 02.09.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кiсель Володимир Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

09.09.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 76000, Iвано-Франкiвськ, Блавацького, 22
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00138827
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 77-55-63, (0342) 77-55-63
1.6. Електронна поштова адреса kugrvat@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.09.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

165, Бюлетень. Цiннi папери України.

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.09.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kugr.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.09.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )