ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Особлива інформація на 14.11.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїМiщук Iван ГригоровичСС, 366182, 30.09.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0.25
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами у функцiональних обов'язках . Перебував на посадi з 2011 року, володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїКорнiєнко Андрiй МиколайовичСС, 555638, 30.05.1998, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду Члена Правлiння у Товариствi, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїБiлоган Галина ГригорiвнаСС, 262752, 08.05.1997, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0.04
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами у функцiональних обов'язках . Перебувала на посадi з 2011 року, володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїЩербiй Галина СтепанiвнаСС, 083668, 12.06.1996, Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0.04
Зміст інформації:
Особу вiдкликано з посади за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку зi змiнами у функцiональних обов'язках . Перебувала на посадi з 2011 року, володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїГоловчиць Ольга ВiкторiвнаВВ, 187242, 23.12.1997, Красноармiйським МВУ МВС України в Донецькiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Iнформацiю про посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi, Товариству не надано, акцiями Товариства не володiєє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПризначеноЧлен Ревiзiйної комiсiїКолiсник Наталiя ВасилiвнаСЕ, 282408, 14.04.2004, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Особу обрано на посаду за рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв строком на 3 роки. Протягом своєї дiяльностi обiймала посаду бухгалтера у Товариствi, акцiями Товариства не володiєє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )