ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.12.2016

Особлива інформація на 29.12.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гуцул Андрiй Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.12.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 76000, Iвано-Франкiвськ, Блавацького, 22
4. Код за ЄДРПОУ 00138827
5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 77-55-63, (0342) 77-55-63
6. Електронна поштова адреса kugrvat@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

30.12.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kugr.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.12.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}