ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.12.2016

Особлива інформація на 29.12.2016

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

129.12.2016300000.000265908.000112.821
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв емiтента 29.12.2016р. прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента, з сукупною граничною вартiстю 300000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 265908 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 112,821 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй емiтента: 8024348 . Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 7137105. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" прийняття рiшення - 7137105; "проти" прийняття рiшення - 0.