ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" своїм роком народження рахує 1979 р., коли геофiзики з
Прикарпаття почали працювати вахтовим методом в Пiвнiчно-Варйоганськiй експедицiї тресту
"Нижньовартовськгеофiзика". В 1983р. експедицiя була реорганiзована в "Карпатську промислово-геофiзичну контору" тресту "Захiднафтагеофiзика" для проведення робiт на свердловинах Захiдного Сибiру, а у 1987 роцi для проведення бiльш широкого спектру робiт, наказом Мiнiстерства нафтової промисловостi СРСР - у Карпатське управлiння геофiзичних робiт.
В червнi 2000 р. на базi майна Карпатського управлiння геофiзичних робiт було створено державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт".
Наказом регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України № 67 вiд 04.04.2004р. Державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" перетворено у ВАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура ВАТ "Карпатське УГР" має наступний вигляд:
Вiддiли: планово-економiчний, виробничо-технологiчний, бухгалтерiя, вiддiл кадрiв, вiддiл постачання, база виробничого обслуговування, диспетчерська служба, апаратний цех, виробничо-технiчний вiддiл, ремонтно-механiчна майстерня, контрольно-iнтерпретацiйна партiя та промислово-геофiзична експедицiя в складi 19 промислово-геофiзичних партiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером.
Головний бухгалтер повинен:
- здiйснювати ведення бухгалтерського облiку згiдно з принципами та методами, передбаченими
положеннями ( стандартами ) бухгалтерського облiку;
- забезпечити безперервнiсть вiдображення операцiй та достовiрну оцiнку активiв , зобов"язань ,
капiталу в бухгалтерському облiку , застосовуючи журнально- ордерну форму облiку.
2.Органiзувати аналiтичний облiк руху товаро-матерiальних цiнностей.
3.Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку вважати вид запасiв. Оцiнку запасiв при вiдпуску у виробництво здiйснювати за методом iдентифiкованої собiвартостi.
4.Застосовувати норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством.
5.Вiдносити до малоцiнних необоротних активiв з термiном корисного використання бiльше одного року та
вартiстю до 2000 грн. Амортизацiю по таких активах нараховувати в першому мiсяцi використання об"єктiв у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi.
6.Термiн використання нематерiальних активiв визначати щодо кожного об"єкта окремо в момент зарахування його на баланс. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом.
7.Оцiнку ступеня завершеної операцiї з наданням послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи.
8.Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток , додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов"язань iнших витрат i платежiв не проводити.
9.Затвердити систему оплати працi - почасово-премiальну, згiдно з колективним договором пiдприємства.
10.Вести податковий облiк згiдно iз законодавством України.
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми "IФ-аудит"
щодо фiнансових звiтiв вiдкритого акцiонерного товариства
" Карпатське управлiння геофiзичних робiт" за 2011 рiк

Акцiонерам та керiвництву
ВАТ "КУГР"

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства " Карпатське управлiння геофiзичних робiт", що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв , звiт про власний капiтал за рiк ,що минув та примiтки до звiтностi.

Основнi вiдомостi про емiтента:
повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт"
код за ЄДРПОУ 00138827
мiсцезнаходження м.Iвано-Франкiвськ вул. I.Блавацького
дата реєстрацiї(нова редакцiя статуту) 18.04.2003 року виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської Ради

Аудиторська перевiрка проведено у вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть","Про акцiонернi товариства" ,мiжнародних стандартiв аудиту( МСА) 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"( рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 року)

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв ,якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям дiяльностi товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

Обсяг аудиторської перевiрки
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок .Виконуючи оцiнку цих ризикiв ,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам , а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висновок
На нашу думку аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки. Фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства" Карпатське управлiння геофiзичних робiт" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати за рiк ,що минув на зазначену дату згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi i вiдповiдають законодавчим та нормативним документам з фiнансової звiтностi прийнятим в Українi.

На модифiкацiю(умовно-позитивна) думки аудитора вплинуло наступне:

"аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оборотних i необоротних активiв та зобов'язань, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.
"невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi.Враховуючи збиткову дiяльнiсть Товариства за останнi роки є пiдстава стверджувати ,що фiнансовий стан вiдносно нестiйкий та збитковий . Чистий збиток товариства за звiтнiй перiод складає 5 539 тис.грн .За цих умов iснує суттєва невизначенiсть в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi(МС570).

Iнша допомiжна iнформацiя.
" чистi активи пiдприємства не вiдповiдають вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України;

" невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв згiдно iз "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 не встановлено;

" 26 травня 2011 року у вiдповiдностi з п.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв надано попереднє схвалення ,щодо вчинення значних правочинiв, щодо окремих видiв майна або послуг у звiтному перiодi з граничною вартiстю, що не перевищує 50% вартостi активiв Товариства. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 18 692,5 тис. грн. В процесi аудиту встановлено, що Товариством не здiйснювалось правочинiв ринкова вартiсть майна чи послуг , перевищувала б 50% вартостi активiв Товариства;

" в зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства вiдповiдно до п.5 роздiлу XVII Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариством прийнято рiшення (протокол зборiв №1I2011 вiд 26 травня 2011 року) про змiну найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" на Публiчне акцiонерне товариство " Карпатське управлiння геофiзичних робiт", а також про змiни нової редакцiї положення про правлiння, положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора).
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного Товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю.
Наглядовою радою ВАТ " Карпатське управлiння геофiзичних робiт" не створено комiтету з питань аудиту та не запроваджено посади внутрiшнього аудитора.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi є задовiльною.

" у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами оцiнки ризикiв , не встановлено обставин, якi б свiдчили про можливiсть того,що фiнансовi звiти мiстять суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства(МСА 240).

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Iвано-Франкiвськ-аудит"
свiдоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане Аудиторською палатою України; чинне до 30 листопада 2015 року
мiсцезнаходження 76019 м.Iвано-Франкiвськ вул.П.Мирного, 8
телефон 0(3422) 4 50 32

Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi № 11 вiд 04 сiчня 2012 року
Аудиторська перевiрка розпочата 21 сiчня 2012 року i закiнчена 25 сiчня 2012 року

Аудитор(сертифiкат № 002558) _____________ М. Рибчак
Директор аудиторської фiрми
"IФ-аудит"(сертифiкат № 001422) _____________ М. Мосiйчук

"25" сiчня 2011 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi товариства є промислово-геофiзичнi роботи в нафтових i газових свердловинах.
Поки що пiдприємство проводить роботи тiльки для вiтчизняних замовникiв. Основними замовниками промилово-геофiзичних робiт є структурнi пiдроздiли ВАТ "Укрнафта". Також ведеться робота по розширенню промислово-геофiзичних робiт за замовленнями iнших пiдприємств нафтогазової промисловостi (БУ "Укрбургаз", ДК "Львiвгазвидобування").
Галузь розвивається стабiльно. Розробляються та впроваджуються новi технологiї по дослiдженню свердловин та дослiдженню запасiв корисних копалин.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2011 року товариством придбано основних засобiв та МНМА на суму 77 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 1695 тис.грн по первiснiй вартостi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 15479 тис. грн., знос основних засобiв складає 10433 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується за нормами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 року № 28397 ВР, а малоцiнних необоротних активiв 100 % при введеннi в експлуатацiю.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою у дiяльностi пiдприємства є несвоєчасна оплата замовниками виконаних робiт.
Частi довгi затримки у розрахунках гальмують i створюють фiнансовi перешкоди в поточнiй дiяльностi пiдприємства, що вiдображається на ефективностi роботи емiтента в цiлому.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства ДIн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та банкiвських кредитiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Iнформацiя належить до категорiї комерцiйної таємницi i за рiшенням уповноважного органу управлiння Емiтента розголошенню не пiдлягає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Плани пiдприємства на 2012 рiк - збiльшення понад 30% об"ємiв промислово-геофiзичних робiт в свердловинах. Такий об"єм роботи планується виконати своїми силами, а також iз залученням на умовах субпiдряду третiх осiб для виконання замовлень. А для цього в найближчий час передбачено впровадження в виробництво нових видiв апаратури i сучасних технологiй, якi до останнього часу на пiдприємствi не застосовувалися.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Розробки та дослiдження в звiтному перiодi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається ДIн
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі У звiтному перiодi не було фактiв виникнення iншої iнформацiї, iстотної для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.