ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 2118
Первісна вартість 011 1050149
Накопичена амортизація 012 1029131
Незавершене будівництво 020 13971458
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 70815046
Первісна вартість 031 1709715479
Знос 032 1001610433
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 84996522
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 47242828
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 6930
Векселі одержані 150 13091309
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 194386933
первісна вартість 161 194386933
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 110
за виданими авансами 180 00
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9542042
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 17182085
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 4824
Усього за розділом ІІ 260 2888515231
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 12
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 3738521755

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 20062006
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 00
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4204-1395
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 6210611
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 207157
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 207157
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 1913512590
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 102446795
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 230
з бюджетом 550 653746
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 491422
з оплати праці 580 422434
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 00
Усього за розділом IV 620 3096820987
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 3738521755


ПІБ керівника Гуцул Андрiй Iванович
ПІБ головного бухгалтера Щербiй Галина Степанiвна
Примітки:
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". При складаннi звiтностi за звiтнiй перiод пiдприємство керувалося П(С)БО №1.