ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова Правлiння       Гуцул Андрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
28.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00138827
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Iвано-Франкiвська область
     Район дIн
     Поштовий індекс 76014
     Населений пункт Iвано-Франкiвськ
     Вулиця, будинок Блавацького, 22
     Міжміський код, телефон та факс (0342) 77-55-63, (0342) 77-55-63
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012
    Річна інформація опублікована у 79 (II) Бюлетень Цiннi папери України 28.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http:IIkugr.pat.uaI 28.05.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)