ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
26.05.2011
90.2900000
Перелiк питань
1. Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї.
2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї.
3. Про затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2008, 2009 та 2010 рiк.
4. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2008, 2009 та 2010 рiк.
5. Про змiну типу та найменування Товариства.
6. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
7. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
8. Про переобрання органiв управлiння Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
10. Про викуп Товариством розмiщених ним акцiй. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.