ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гуцул Андрiй Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00138827
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Івано-Франківська область, д/н, Iвано-Франкiвськ, 76014, Блавацького, 22
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0342) 77-55-63, (0342) 77-55-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента kugr@ttk.if.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://kugr.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013

(дата)