ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 04107, вул.Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР, м.Київ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044)585-42-40
Факс (044)585-42-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис Д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "IФ-аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22196268
Місцезнаходження д/н, Івано-Франківська область, д/н, Iвано-Франкiвськ, 76000, П. Мирного, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 001060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005
Міжміський код та телефон (03422) 450-32
Факс (03422) 450-32
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н