ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" своїм роком народження рахує 1979 р., коли геофiзики з Прикарпаття почали працювати вахтовим методом в Пiвнiчно-Варйоганськiй експедицiї тресту "Нижньовартовськгеофiзика". В 1983р. експедицiя була реорганiзована в "Карпатську промислово-геофiзичну контору" тресту "Захiднафтагеофiзика" для проведення робiт на свердловинах Захiдного Сибiру, а у 1987 роцi для проведення бiльш широкого спектру робiт, наказом Мiнiстерства нафтової промисловостi СРСР - у Карпатське управлiння геофiзичних робiт. В червнi 2000 р. на базi майна Карпатського управлiння геофiзичних робiт було створено державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт". Наказом регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України № 67 вiд 04.04.2004р. Державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" перетворено у ВАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт". За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.05.2011р. змiнено тип та найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" на Публiчне акцiонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура ПАТ "Карпатське УГР" має наступний вигляд: Вiддiли: планово-економiчний, виробничо-технологiчний, бухгалтерiя, вiддiл кадрiв, вiддiл постачання, база виробничого обслуговування, диспетчерська служба, апаратний цех, виробничо-технiчний вiддiл, ремонтно-механiчна майстерня, контрольно-iнтерпретацiйна партiя та промислово-геофiзична експедицiя в складi 19 промислово-геофiзичних партiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства " Карпатське управлiння геофiзичних робiт " за 2012 рiк. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Акцiонерам та керiвництву ПАТ "Iвано-Франкiвське КУГР" Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтностi Публiчного акцiонерного товариства " Карпатське управлiння геофiзичних робiт " , що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк , а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - попередня фiнансова звiтнiсть). Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" код за ЄДРПОУ 00138827 мiсцезнаходження м.Iвано-Франкiвськ вул. I.Блавацького дата реєстрацiї(нова редакцiя статуту) 18.04.2003 року виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської Ради Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтцi 2 концептуальної основи спецiального призначення, що 'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi 2. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки " товариством забезпечується дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ № 211 вiд 11.10. 2012 р.). Результати iнвентаризацiї розглянутi на засiданнi iнвентаризацiйної комiсiї та її наслiдки вiдображенi за даними бухгалтерського облiку у 2012 роцi. Аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами товариства, проте вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим; " товариством проведено трансформацiйнi коригування, якi забезпечують вiдповiднiсть сум i розкриття елементiв фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ, однак товариством не проведено коригувань статтi балансу" Вiдстроченi податковi активи" в сумi 6,0 тис.грн. Дана сума не змiнить загальний фiнансовий стан товариства, однак має вплив на вартiсть активiв Товариства. Висновок На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, крiм впливу iнформацiї яка описана вище складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в Примiтцi 2, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання " представлена звiтнiсть не у повному обсязi вiдповiдає вимогам МСФЗ1"Перше застосування МСФЗ", а саме не мiстить порiвняльної iнформацiї за попереднiй звiтнiй перiод у формах звiтностi №2,№3 та №4. " ми звертаємо увагу на Примiтку 5, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства " Карпатське управлiння геофiзичних робiт ", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цих питань. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства " Карпатське управлiння геофiзичних робiт " було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства" Карпатське управлiння геофiзичних робiт " може бути не прийнятною для iнших цiлей. Даний аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Iнша допомiжна iнформацiя Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. " вартiсть чистих активiв Товариства розрахована за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485) i станом на 31.12.2012 року складає 164 тис. грн. Чистi активи пiдприємства не вiдповiдають вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України; " невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв згiдно iз "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 не встановлено; " "значний правочин" - це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2012 року складає 17 186 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 1718,6 тис. грн. Протягом звiтного перiоду вiдбувалися значнi правочини, якi перевищували 1718,6 тис.грн. Рiшення про вчинення значного правочину вiдповiдно до вимог статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв та Наглядо- вою Радою не приймалось; " система корпоративного управлiння у товариствi частково вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" .Загальнi збори акцiонерiв товариства за 2012 рiк не проводились. Внутрiшнi положення Товариства, зокрема "Положення про Наглядову Раду", "Положення про Директора" та "Положення про Ревiзора" затвердженi. У Товариствi немає комiтету з внутрiшнього аудиту та не запроваджено посади аудитора, що не суперечить Закону України "Про акцiонернi товариства" .За необхiдностi перевiрки щодо дiяльностi товариства проводить ревiзiйна комiсiя або залучається зовнiшнiй аудитор; " у вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами оцiнки ризикiв , не встановлено обставин, якi б свiдчили про можливiсть того,що фiнансовi звiти мiстять суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства(МСА 240); " невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi.Враховуючи збиткову дiяльнiсть Товариства за останнi роки є пiдстава стверджувати ,що фiнансовий стан вiдносно нестiйкий та збитковий . Чистий збиток товариства за звiтнiй перiод складає 381 тис.грн .За цих умов iснує суттєва невизначенiсть в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi(МСА570). Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "Iвано-Франкiвськ-аудит" свiдоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане Аудиторською палатою України; чинне до 30 листопада 2015 року свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0080 видане30 листопада 2010 року Аудиторською палатою України,Рiшення №222/4 вiд 30 листопада 2010 року. мiсцезнаходження 76019 м.Iвано-Франкiвськ вул.П.Мирного, 8 телефон 0(3422) 4 50 32 Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi № 31 вiд 04 березня 2013 року Аудиторська перевiрка розпочата 18 березня 2013 року i закiнчена 22 березня 2013 року Директор аудиторської фiрми "IФ-аудит"(сертифiкат № 001422) _____________ М. Мосiйчук "22" березня 2013 року 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi товариства є промислово-геофiзичнi роботи в нафтових i газових свердловинах. Поки що пiдприємство проводить роботи тiльки для вiтчизняних замовникiв. Основними замовниками промилово-геофiзичних робiт є структурнi пiдроздiли ПАТ "Укрнафта". Також ведеться робота по розширенню промислово-геофiзичних робiт за замовленнями iнших пiдприємств нафтогазової промисловостi (БУ "Укрбургаз", ДК "Львiвгазвидобування"). Галузь розвивається стабiльно. Розробляються та впроваджуються новi технологiї по дослiдженню свердловин та дослiдженню запасiв корисних копалин.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2012 року товариством придбано основних засобiв та МНМА на суму 337 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 243 тис.грн по первiснiй вартостi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв складає 15573 тис. грн., знос основних засобiв складає 73,3%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотною проблемою у дiяльностi пiдприємства є несвоєчасна оплата замовниками виконаних робiт. Частi довгi затримки у розрахунках гальмують i створюють фiнансовi перешкоди в поточнiй дiяльностi пiдприємства, що вiдображається на ефективностi роботи емiтента в цiлому.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Д/н
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та банкiвських кредитiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Iнформацiя належить до категорiї комерцiйної таємницi i за рiшенням уповноважного органу управлiння Емiтента розголошенню не пiдлягає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Плани пiдприємства на 2013 рiк - збiльшення понад 30% об"ємiв промислово-геофiзичних робiт в свердловинах. Такий об"єм роботи планується виконати своїми силами, а також iз залученням на умовах субпiдряду третiх осiб для виконання замовлень. А для цього в найближчий час передбачено впровадження в виробництво нових видiв апаратури i сучасних технологiй, якi до останнього часу на пiдприємствi не застосовувалися.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Розробки та дослiдження в звiтному перiодi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Д/н
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі У звiтному перiодi не було фактiв виникнення iншої iнформацiї, iстотної для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.