ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансових звітів публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт " за 2012 рік. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам та керівництву ПАТ "Івано-Франківське КУГР" Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітності Публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт " , що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік , а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - попередня фінансова звітність). Основні відомості про емітента: повне найменування Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт" код за ЄДРПОУ 00138827 місцезнаходження м.Івано-Франківськ вул. І.Блавацького дата реєстрації(нова редакція статуту) 18.04.2003 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської Ради Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці 2 концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці 2. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки " товариством забезпечується дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ № 211 вiд 11.10. 2012 р.). Результати інвентаризації розглянуті на засіданні інвентаризаційної комісії та її наслідки відображені за даними бухгалтерського обліку у 2012 році. Аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами товариства, проте вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим; " товариством проведено трансформаційні коригування, які забезпечують відповідність сум і розкриття елементів фінансової звітності вимогам МСФЗ, однак товариством не проведено коригувань статті балансу" Відстрочені податкові активи" в сумі 6,0 тис.грн. Дана сума не змінить загальний фінансовий стан товариства, однак має вплив на вартість активів Товариства. Висновок На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, крім впливу інформації яка описана вище складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці 2, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання " представлена звітність не у повному обсязі відповідає вимогам МСФЗ1"Перше застосування МСФЗ", а саме не містить порівняльної інформації за попередній звітній період у формах звітності №2,№3 та №4. " ми звертаємо увагу на Примітку 5, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ, може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт ", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цих питань. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт " було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства" Карпатське управління геофізичних робіт " може бути не прийнятною для інших цілей. Даний аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інша допоміжна інформація Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. " вартiсть чистих активiв Товариства розрахована за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485) і станом на 31.12.2012 року складає 164 тис. грн. Чисті активи підприємства не відповідають вимогам частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України; " невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів згiдно iз "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 не встановлено; " "значний правочин" - це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2012 року складає 17 186 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 1718,6 тис. грн. Протягом звiтного перiоду вiдбувалися значнi правочини, якi перевищували 1718,6 тис.грн. Рішення про вчинення значного правочину відповідно до вимог статті 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальними зборами акцiонерiв та Наглядо- вою Радою не приймалось; " система корпоративного управління у товаристві частково відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" .Загальні збори акціонерів товариства за 2012 рік не проводились. Внутрішні положення Товариства, зокрема "Положення про Наглядову Раду", "Положення про Директора" та "Положення про Ревізора" затверджені. У Товаристві немає комітету з внутрішнього аудиту та не запроваджено посади аудитора, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" .За необхідності перевірки щодо діяльності товариства проводить ревізійна комісія або залучається зовнішній аудитор; " у відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків , не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того,що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства(МСА 240); " невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi.Враховуючи збиткову діяльність Товариства за останні роки є підстава стверджувати ,що фінансовий стан відносно нестійкий та збитковий . Чистий збиток товариства за звітній період складає 381 тис.грн .За цих умов iснує суттєва невизначеність в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi(МСА570). Основні відомості про аудиторську фірму: повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Івано-Франківськ-аудит" свідоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане Аудиторською палатою України; чинне до 30 листопада 2015 року свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0080 видане30 листопада 2010 року Аудиторською палатою України,Рішення №222/4 від 30 листопада 2010 року. місцезнаходження 76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8 телефон 0(3422) 4 50 32 Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 31 від 04 березня 2013 року Аудиторська перевірка розпочата 18 березня 2013 року і закінчена 22 березня 2013 року Директор аудиторської фірми "ІФ-аудит"(сертифікат № 001422) _____________ М. Мосійчук "22" березня 2013 року 76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8