ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Карпатське УГР"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 76014
3.1.5. Область, район Івано-Франківська область, д/н
3.1.6. Населений пункт Iвано-Франкiвськ
3.1.7. Вулиця, будинок Блавацького, 22

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 11191050001002170
3.2.2. Дата державної реєстрації 30.04.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконком Iвано-Франкiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 2006087
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 2006087

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Iвано-Франкiвська фiлiя ПриватБанку
3.3.2. МФО банку 336677
3.3.3. Поточний рахунок 26000052540100
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Iвано-Франкiвська фiлiя ПриватБанку
3.3.5. МФО банку 336677
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
71.12 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНЖИНIРИНГУ, ГЕОЛОГIЇ ТА ГЕОДЕЗIЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНIЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
д/н д/н
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання.АВ № 45776725.03.2009Захiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання.25.03.2014
Опис:
Прогнозується продовження термiну дiї даної лiцензiї.
Дiяльнiсть з перевезення радiоактивних матерiалiвАВ № 53455507.05.2010Державний комiтет ядерного регулювання України07.05.2015
Опис:
Прогнозується продовження термiну дiї даної лiцензiї.
Виконання робiт з пiдвищеної небезпеки (промисловi геофiзичнi дослiдження, використання джерел iонiзуючого випромiнювання)1844.09.30-74.20.226.06.2009Держпромгiрнагляд, м.Київ26.06.2012
Опис:
Прогнозується продовження термiну дiї даного дозволу.
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки (вибуховi роботи)2418.11.30-74.20.210.06.2011Держпромгiрнагляд, м.Київ10.06.2016
Опис:
Прогнозується продовження термiну дiї даного дозволу.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента