ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт" за ЄДРПОУ 00138827
Територія   за КОАТУУ 2610100000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників 161    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 76014 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвськ Блавацького, 22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 18 8
первісна вартість 011 149 143
накопичена амортизація 012 131 135
Незавершені капітальні інвестиції 020 1458 1455
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5046 4156
первісна вартість 031 15479 15573
знос 032 10433 11417
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 6522 5619
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2828 2039
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 1309 1309
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 6913 6348
первісна вартість 161 6933 6382
резерв сумнівних боргів 162 20 34
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 10 0
за виданими авансами 180 0 491
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2042 494
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 2085 865
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 24 21
Усього за розділом II 260 15211 11567
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 21733 17186


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2006 2006
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1417 -1842
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 589 164
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 30
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 30
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 157 91
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 115
Усього за розділом III 480 157 206
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 12590 10969
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 6795 3810
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 746 292
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 422 211
з оплати праці 580 434 381
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 1123
Усього за розділом IV 620 20987 16786
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 21733 17186
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.


Керівник

 

(підпис)

Гуцул Андрiй Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Щербiй Галина Степанiвна