ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1.ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ Публiчне акцiонерне товариство (далi"Карпатське УГР" є юридичною особою,своїм роком народження рахує 1979р коли геофiзики з Прикарпаття почали працювати вахтовим методом в Пiвнiчно-Варйоганськiй експедицiї тресту "Нижньовартовськгеофiзика" в 1983р експедицiя була реорганiзована в "Карпатську промислову-геофiзичну контору" тресту "Захiднафтогеофiзика" для проведення робiт на свердловинах Захiдного Сибiру ,а у 1987р для проведення бiльш широкого спектру робiт,наказом Мiнiстерства нафтової промисловостi СРСР у Карпатське управлiння геофiзичних робiт,червнi 2000р на базi майна Карпатське управлiння геофiзичних робiт було створено державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" наказом регiонального вiддiлення фонду Державного майна України №67 вiд 04.04.2004р Державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" перетворено у ВАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" робiт. Форма власностi - приватна. У зв"язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р. обрано тип Товариства- публiчне акцiонерне товариство, та внесено змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 00138827 Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Отця Блавацького, 22, фактичне мiсцезнаходження: м. Iвано-Франкiвськ вул. Отця Блавацького, 22, тел. 775561. Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: -надання геофiзичних послуг 2.ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Нижче наведенi суттєвi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики Принципи, що використовуються Посилання на МСФЗ Оцiнка основних засобiв пiсля їх визнання в облiку - по справедливiй вартостi. IAS16"Основнi засоби" p29 Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод IAS16"Основнi засоби" p62 Оцiнка нематерiальних активiв пiсля їх визнання в облiку (можливий вибiр за групами нематерiальних активiв) - по первiснiй вартостi. IAS38"Нематерiальнi активи" p72 Амортизацiя нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. IAS38"Нематерiальнi активи" p98 IAS40 p30 Оцiнка вартостi запасiв - метод iдентифiкованої собiвартостi; IAS2"Запаси" p25 Компоненти грошових коштiв та їх еквiваленти - банкiвськi позики (овердрафти). IAS7"Фiнансовi iнструменти" p7-9,45 Класифiкацiя грошових потокiв, Компоненти грошових коштiв - фiнансова дiяльнiсть. -операцiйна дiяльнiсть -iнвестицiйна дiяльнiсть . IAS7"Фiнансовi iнструменти" P45 Форма звiту про рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi - використовуючи прямий метод, за допомогою якого вiдображаються основнi класи грошових платежiв та надходжень. IAS7"Фiнансовi iнструменти" p18 Форма представлення витрат у фiнансовiй звiтностi - класифiкацiя на основi характеру витрат. IAS1 p99,102-103 Пенсiйнi зобов'язання та iншi виплати персоналу - по фактично понесених витратах IAS1 19 "Виплати працiвникам" (МСБО)1 Доходи i витрати - iснує надходження економiчних вигiд i цi вигоди можна достовiрно оцiнити. IAS18 " Дохiд" (МСБО)1 Податок на прибуток - оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам iз застосування ставок оподаткування та податкового законодавства. IAS12 "Податки на прибуток" (МСБО 3IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Компанiї зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок. Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. (а) Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. (в) Вiдстроченi податковi активи У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. 4.СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИДАНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБРАЛИ ЧИННОСТI. Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочених податкiв"; Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати.. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для товариств, якi вперше використовують МСФЗ". Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанiя повинна поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання". Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Вищевказанi правки не вплинуть на фiнансове положення ,фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу" Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi. МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї). Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють , або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство. МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року). У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань". Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою". Вiдповiдно до цих правок товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" Вiдповiдно до цих правок товариство зобов'язане розкривати iнформацiю о правах на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї. МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть".. МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях". МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли товариство зобов'язана використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати її дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. "Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.) Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства: МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Це вдосконалення пояснює, що товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язано знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не припиняла використовувати МСФЗ. МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод. МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї". Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток". МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв 2013року або пiсля цiєї дати. 5.ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ Перша звiтнiсть Товариства, складена вiдповiдно до МСФЗ, буде отримана 31 грудня 2013 роцi (дата переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012р вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi").Пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року є ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 року та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк. Останнiй перiод, за який надана фiнансова звiтнiсть за П(С)БО за рiк, що закiнчується 31 грудня 2011р. Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi. Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ- 01 сiчня 2012 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства 31 грудня 2012 року.Перша звiтнiсть Товариства, складена вiдповiдно до МСФЗ, буде отримана у 2013 роцi (дата переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012р). Останнiй перiод, за який надана фiнансова звiтнiсть за П(С)БОУ за рiк, що закiнчується 31 грудня 2011р. Пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року є ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 року та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк. Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БОУ на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi. Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ- 01 сiчня 2012 року та 31 грудня 2012 року. Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2012року (дату переходу на МСФЗ) Актив Код рядка На початок звiтного перiоду 01.01.2012 Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ 01.01.2012 1 2 3 4 5 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть НА (010) 010 18 0 18 первiсна вартiсть НА (011) 011 149 0 149 накопичена амортизацiя НА (012) 012 (131) 0 (131) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (020) 020 1458 1458 Основнi засоби: залишкова вартiсть ОЗ (030) 030 5046 5046 первiсна вартiсть ОЗ (031) 031 15479 15479 знос ОЗ (032) 032 (10433) (10433) Довгостроковi бiологiчнi активи: 0 справедлива (залишкова) вартiсть БА (035) 035 0 0 0 первiсна вартiсть БА (036) 036 0 0 0 накопичена амортизацiя БА (037) 037 0 0 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 0 довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (040) 040 0 0 0 довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї (045) 045 0 0 Довгострокова дебiторська заборгованiсть (050) 050 0 0 0 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 055 0 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 0 Знос iнвестицiйної нерухомостi 057 0 Вiдстроченi податковi активи (060) 060 Iншi необоротнi активи (070) 070 0 0 0 Усього за роздiлом I 080 6522 6522 II. Оборотнi активи Виробничi запаси (100) 100 2828 0 2828 Поточнi бiологiчнi активи (110) 110 0 0 Незавершене виробництво (120) 120 0 0 Готова продукцiя (130) 130 0 0 Товари (140) 140 0 0 Векселi одержанi (150) 150 1309 0 1309 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть д/з (160) 160 6933 6913 первiсна вартiсть д/з (161) 161 6933 6933 резерв сумнiвних боргiв д/з (162) 162 ( ) (-20) (-20) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом д/з (170) 170 10 0 10 за виданими авансами д/з (180) 180 з нарахованих доходiв д/з (190) 190 0 iз внутрiшнiх розрахункiв д/з (200) 200 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 2042 0 2042 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 0 грошi в нацiональнiй валютi (230) 230 2085 0 2085 грошi у тому числi в касi (231) 231 0 0 грошi в iноземнiй валютi (240) 240 0 0 Iншi оборотнi активи 250 24 24 Усього за роздiлом II 260 15231 (-20) 15211 III. Витрати майбутнiх перiодiв (270) 270 2 (-2) Баланс 280 21755 (-22) 21733 Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду 01.01.2012р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ 01.01.2012 1 2 3 I. Власний капiтал Статутний капiтал (300) 300 2006 0 2006 Пайовий капiтал (310) 310 0 0 Додатковий вкладений капiтал (320) 320 0 0 Iнший додатковий капiтал (330) 330 Резервний капiтал (340) 340 0 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (350) 350 (1395) (22) (1417) Неоплачений капiтал (360) 360 0 0 Вилучений капiтал (370) 370 0 0 Усього за роздiлом I 380 611 (22) 589 II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу (400) 400 Iншi забезпечення (410) 410 0 0 Цiльове фiнансування (420) 420 0 0 Усього за роздiлом II 430 III. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв (440) 440 157 0 157 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (450) 450 0 Вiдстроченi податковi зобов'язання (460) 460 0 0 Iншi довгостроковi зобов'язання (470) 470 0 0 Усього за роздiлом III 480 157 0 157 IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв (500) 500 0 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (510) 510 0 0 Векселi виданi (520) 520 12590 0 12590 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (530) 530 6795 0 6795 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв к/з (540) 540 0 з бюджетом к/з (550) 550 746 0 746 з позабюджетних платежiв к/з (560) 560 0 зi страхування к/з (570) 570 422 0 422 з оплати працi к/з (580) 580 434 0 434 з учасниками к/з (590) 590 0 iз внутрiшнiх розрахункiв к/з (600) 600 0 Iншi поточнi зобов'язання (610) 610 0 Усього за роздiлом IV 620 20987 0 20987 V. Доходи майбутнiх перiодiв (630) 630 0 0 Баланс 640 21755 (22) 21733 Узгодження власного капiталу станом на 31 грудня 2012року (дату переходу на МСФЗ) Актив Код рядка На початок звiтного перiоду 31.12.2012 Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ 3112.2012 1 2 3 4 5 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть НА (010) 010 8 0 8 первiсна вартiсть НА (011) 011 143 0 143 накопичена амортизацiя НА (012) 012 (135) 0 (135) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (020) 020 1455 1455 Основнi засоби: залишкова вартiсть ОЗ (030) 030 4156 4156 первiсна вартiсть ОЗ (031) 031 15573 15573 знос ОЗ (032) 032 (11417) (11417) Довгостроковi бiологiчнi активи: 0 справедлива (залишкова) вартiсть БА (035) 035 0 0 0 первiсна вартiсть БА (036) 036 0 0 0 накопичена амортизацiя БА (037) 037 0 0 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 0 довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (040) 040 0 0 0 довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї (045) 045 0 0 Довгострокова дебiторська заборгованiсть (050) 050 0 0 0 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 055 0 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 0 Знос iнвестицiйної нерухомостi 057 0 Вiдстроченi податковi активи (060) 060 Iншi необоротнi активи (070) 070 0 0 0 Усього за роздiлом I 080 5619 5619 II. Оборотнi активи Виробничi запаси (100) 100 2039 0 2039 Поточнi бiологiчнi активи (110) 110 0 0 Незавершене виробництво (120) 120 0 0 Готова продукцiя (130) 130 0 0 Товари (140) 140 0 0 Векселi одержанi (150) 150 1309 0 1309 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть д/з (160) 160 6382 6348 первiсна вартiсть д/з (161) 161 6382 6382 резерв сумнiвних боргiв д/з (162) 162 ( ) (34) (34) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом д/з (170) 170 0 за виданими авансами д/з (180) 180 491 491 з нарахованих доходiв д/з (190) 190 0 iз внутрiшнiх розрахункiв д/з (200) 200 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 494 0 494 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 0 грошi в нацiональнiй валютi (230) 230 865 0 865 грошi у тому числi в касi (231) 231 0 0 грошi в iноземнiй валютi (240) 240 0 0 Iншi оборотнi активи 250 21 21 Усього за роздiлом II 260 11601 (34) 11567 III. Витрати майбутнiх перiодiв (270) 270 2 (2) Баланс 280 17222 (36) 17186 Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду 31.12.2012р. Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ 31.01.2012 1 2 3 I. Власний капiтал Статутний капiтал (300) 300 2006 0 2006 Пайовий капiтал (310) 310 0 0 Додатковий вкладений капiтал (320) 320 0 0 Iнший додатковий капiтал (330) 330 Резервний капiтал (340) 340 0 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (350) 350 (1776) (66) (1842) Неоплачений капiтал (360) 360 0 0 Вилучений капiтал (370) 370 0 0 Усього за роздiлом I 380 230 (66) 164 II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу (400) 400 30 30 Iншi забезпечення (410) 410 0 0 Цiльове фiнансування (420) 420 0 0 Усього за роздiлом II 430 30 30 III. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв (440) 440 91 0 91 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (450) 450 0 Вiдстроченi податковi зобов'язання (460) 460 0 0 Iншi довгостроковi зобов'язання (470) 470 115 0 115 Усього за роздiлом III 480 206 206 IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв (500) 500 0 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (510) 510 0 0 Векселi виданi (520) 520 10969 0 10969 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (530) 530 3810 0 3810 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв к/з (540) 540 0 з бюджетом к/з (550) 550 292 0 292 з позабюджетних платежiв к/з (560) 560 0 зi страхування к/з (570) 570 211 0 211 з оплати працi к/з (580) 580 381 0 381 з учасниками к/з (590) 590 0 iз внутрiшнiх розрахункiв к/з (600) 600 0 Iншi поточнi зобов'язання (610) 610 1123 0 1123 Усього за роздiлом IV 620 16786 0 16786 V. Доходи майбутнiх перiодiв (630) 630 0 0 Баланс 640 17222 (36) 17186 Нематерiальнi активи. Згiдно з МСБО нематерiальнi активи вiдображаються у балансi за залишковою вартiстю. Дана стаття не потребує коригувань. Незавершене будiвництво. У данiй статтi балансу вiдображаються вартiсть незавершеного будiвництва та витрати на придбання основних засобiв .Дана стаття звiту не переноситься на вiдповiдний пiдклас статтi "Основнi засоби" Основнi засоби. Основнi фонди Товариство облiковує по умовно доцiльнiй собiвартостi .Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень ,передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, товариство вирiшило застосувати справедливу вартiсть, як умовно доцiльну собiвартiсть . Сума, яку використовують як замiнник собiвартостi чи амортизованої собiвартостi на певну дату. Подальша амортизацiя припускає, що товариство первiсно визнало актив на певну дату та що його собiвартiсть дорiвнювала доцiльнiй собiвартостi Забезпечення наступних витрат i платежiв Товариство створило резерв на оплату вiдпусток станом на 31 грудня 2013 року в сумi 30 тис. грн. Дану суму вiднесено до нерозподiленого прибутку (непокритого збитку). Дебiторська та кредиторська заборгованiсть Створений резерв сумнiвних боргiв в сумi 34 тис.грн вiднесено до нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).Забезпечення пiд кредиторську заборгованiсть не створено, так як вiдсутня сумнiвна кредиторська заборгованiсть. 6.Iнша додаткова iнформацiя 6.1 Пов'язанi сторони Станом на 31 грудня 2012 року пов'язаними сторонами щодо ПАТ "Карпатське УГР" є ПАТ Укрнафта. та iншi . В бухгалтерських записах Товариства мiститься наступна iнформацiя щодо стосункiв з пов'язаними особами: Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами: на 31.12.2012 року рядок балансу Баланси з пов'язаними сторонами Всього по статтi Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги 160 6348 6348 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 180 491 491 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 494 494 Iншi оборотнi активи 250 21 21 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 3810 3810 Поточнi зобов'язання по розрахункам по авансам отриманим 540 Iншi поточнi зобов'язання 610 1123 1123 Концентрацiя операцiй з пов'язаними сторонами: 2012 рiк рядок форми №2 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього по статтi Виручка 035 16697 16697 Закупки - Iншi операцiйнi доходи 060 2254 2254 Адмiнiстративнi витрати 070 1360 1360 Витрати на збут 080 6.2ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Виручка вiд реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi у 2012 роцi, були представленi наступним чином: Виручка вiд реалiзацiї послуг 16697 Всього 16697 6.3Собiвартiсть вiд реалiзацiї у 2012 роцi, були представленi наступним чином: Собiвартiсть реалiзованої продукцiї Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (5818) Амортизацiя (1223) Технiчне обслуговування основних засобiв ( 160) Господарськi витрати (1080) Матерiальнi цiнностi використанi в процесi виробництва (3000) Витрати палива для виробничого транспорту (1978) Комунальнi послуги (опалення, освiтлення, водопостачання, iнше) (2877) Iншi витрати (288 ) Всього (16424) 6.4 АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ Адмiнiстративнi витрати у 2012 роцi, були представленi наступним чином: Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (1071) Матерiальнi витрати використанi в господарськi дiяльностi (5) Податки (101) Послуги зв'язку (57) Послуги банку (46) Господарськi витрати (33) Витрати на охорону працi (14) Iншi (33) Всього 1360 6.5 IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ Iншi операцiйнi витрати у 2012 роцi були представленi наступним чином: Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (158) Списання дебиторської заборгованостi (783) Господарськi витрати (219) Списання матерiалiв (19) Iншi ( 388) Всього (1533) 6.6IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ, Iншi операцiйнi доходи та витрати у 2012 роцi, були представленi наступним чином: доходи витрати Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 8 Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди Результат вiд отриманих/сплачених штрафiв, пень Iншi операцiйнi доходи витрати 2246 Податки до виплати, крiм податку на прибуток - Iншi доходи/(витрати) Всього 2254 6.7ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Фiнансовi доходи та витрати у 2012 роцi, були представленi наступним чином: доходи витрати Вiдсотки по банкiвським позикам 19 Всього 19 6.8Iншi доходи та витрати у 2012 роцi, були представленi наступним чином: доходи витрати Списання необоротних активiв 6 Всього 6 6.9 ОСНОВНI ЗАСОБИ Станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: 31 грудня 2011 р. 31 грудня 2012 р. Iнвестицiйна нерухомiсть Незавершене будiвництво 1458 1455 Основнi засоби, балансова вартiсть 5046 4156 Всього 6504 5611 У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без руху незавершених капiтальних iнвестицiй за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Будин- ки,спо руди Обладнання Транспортнi засоби Iнструменти,при лади,iнвентар Iншi основнi засоби МНМА Всього ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ 145 365 4078 106 10479 306 15479 Станом на початок звiтного року 145 365 4078 106 10479 306 15479 Придбано основних засобiв 35 280 6 16 337 Вибуло 12 157 74 243 Перекласифiкацiя Станом на кiнець звiтного перiоду 145 388 4358 106 10328 248 15573 НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦIЯ Станом на початок звiтного року 35 310 3272 94 6421 301 10433 Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 7 10 209 988 9 1223 Вибуло 10 155 74 239 Перекласифiкацiя Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 42 310 3481 94 7254 236 11417 БАЛАНСОВА ВАРТIСТЬ 103 78 877 12 3074 12 4156 Основних засобiв у заставi немає. Повнiстю амортизованих основних засобiв Товариство не має. 6.10 ЗАПАСИ, Станом на 31 грудня 2012 року запаси Товариства були представленi наступним чином: 31 грудня 2012р Сировина i матерiали 1619 Запаснi частини 182 ПММ 94 МШМ 144 Всього 2039 Запасiв у заставi та знецiнених запасiв Компанiя не має. 6.11 ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2012 року поточнi податковi активи Товариства були представленi наступним чином: Податок на прибуток до повернення 8 Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 8 Станом на 31 грудня 2012 року поточнi податковi зобов'язання Товариства були представленi наступним чином: Податок на землю ПДВ 8 73 Податок з доходу фiзичних осiб 213 Всього поточнi податковi зобов'язання 300 7.УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Управлiння ризиком капiталу Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво регулярно переглядає структуру свого капiталу. Основнi категорiї фiнансових iнструментiв Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають , кредиторську заборгованiсть, а також iншi довгостроковi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має i фiнансовi активи, такi як дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти. Станом на 31 грудня фiнансовi iнструменти Товариства були представленi таким чином: рядок балансу 31.12.2012 31.12.2011 Фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 160 6933 6348 Векселi одержанi 150 1309 1309 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом. 170 10 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами. 180 491 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 2042 494 Грошовi кошти та еквiваленти 230,240 2085 865 Iншi оборотнi активи 220 24 21 Всього фiнансових активiв 12403 9528 рядок балансу 31.12.2012 31.12.2011 Фiнансовi зобов'язання Позики 440,450,470,500,510 Забезпечення виплат персоналу 400 30 Iншi забезпечення 410 Цiльове фiнансування 420 Векселi виданi 520 12590 10969 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 6795 3810 Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами 550,560 746 292 Кредиторська заборгованiсть зi страхування 570 422 211 Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 580 434 381 Iншi поточнi зобов'язання 610 1123 Всього фiнансових зобов'язань 20987 16816 Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв Товариства - кредитний ризик i ризик лiквiдностi, ризик змiни процентних ставок . Кредитний ризик Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових установах. Також Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство веде жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю. Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди на пiдставi їх кредитної iсторiї, яка переглядається на регулярнiй основi, або використовується передоплата. Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, складає собою максимальний кредитний ризик Товариства. Ризик лiквiдностi Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариством ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї послуг. Станом на 31 грудня 2012 р. Фiнансовi зобов'язання До трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до року Вiд року до п'яти рокiв Всього Забезпечення виплат персоналу 30 30 Векселi виданi 10969 10969 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 178 94 3538 3810 Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами 292 292 Кредиторська заборгованiсть зi страхування 211 211 Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 381 381 Iншi поточнi зобов'язання 1123 1123 Всього фiнансових зобов'язань 1062 1247 14507 16816 Станом на 31 грудня 2011 р. Векселi виданi 12590 12590 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 190 86 6519 6795 Кредиторська заборгованiсть с бюджетом 746 746 Кредиторська заборгованiсть зi страхування 422 422 Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 434 434 Всього фiнансових зобов'язань 1792 86 19109 20987 8.ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Звiтнiсть не є складена за мiжнародними стандартами аудиту,а є попередньою звiтнiстю за складання звiтностi за мiжнародними стандартами. Ця рiчна фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 11 лютого 2013 року. Голова правлiння А.I.Гуцул Головний бухгалтер Г.С.Щербiй

д/н

д/н

д/н