ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт" за ЄДРПОУ 00138827
Територія   за КОАТУУ 2610100000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 20320 36616
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 402 56
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (0) (10851)
Авансів 095 (0) (13)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (5000) (5300)
Витрат на відрядження 110 (617) (602)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (2149) (1740)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (26) (112)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (70) (2527)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (3131) (1023)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (10493) (13987)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -764 517
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -764 517
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (390) (100)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -390 -100
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -390 -100
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (66) (50)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -66 -50
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -66 -50
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1220 367
Залишок коштів на початок року 410 2085 1718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 865 2085

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно до вимог МСФЗ.


Керівник

 

(підпис)

Гуцул Андрiй Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Щербiй Галина Степанiвна