ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" своїм роком народження рахує 1979 р., коли геофiзики з Прикарпаття почали працювати вахтовим методом в Пiвнiчно-Варйоганськiй експедицiї тресту "Нижньовартовськгеофiзика". В 1983р. експедицiя була реорганiзована в "Карпатську промислово-геофiзичну контору" тресту "Захiднафтагеофiзика" для проведення робiт на свердловинах Захiдного Сибiру, а у 1987 роцi для проведення бiльш широкого спектру робiт, наказом Мiнiстерства нафтової промисловостi СРСР - у Карпатське управлiння геофiзичних робiт. В червнi 2000 р. на базi майна Карпатського управлiння геофiзичних робiт було створено державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт". Наказом регiонального вiддiлення Фонду Державного Майна України № 67 вiд 04.04.2004р. Державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" перетворено у ВАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт". За рішенням загальних зборів акціонерів від 26.05.2011р. змінено тип та найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" на Публічне акціонерне товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура ПАТ "Карпатське УГР" має наступний вигляд: Вiддiли: планово-економiчний, виробничо-технологiчний, бухгалтерiя, вiддiл кадрiв, вiддiл постачання, база виробничого обслуговування, диспетчерська служба, апаратний цех, виробничо-технiчний вiддiл, ремонтно-механiчна майстерня, контрольно-iнтерпретацiйна партiя та промислово-геофiзична експедицiя в складi 19 промислово-геофiзичних партiй.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 119 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 4501 тис. грн. У звiтному перiодi розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року зменшився на 445 тис. грн, що складає 9 %. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не затверджена.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент до жодних об'єднань не належить.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності. Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi товариства є промислово-геофiзичнi роботи в нафтових i газових свердловинах. Поки що пiдприємство проводить роботи тiльки для вiтчизняних замовникiв. Основними замовниками промилово-геофізичних робіт є структурні підрозділи ПАТ "Укрнафта". Також ведеться робота по розширенню промислово-геофiзичних робiт за замовленнями інших підприємств нафтогазової промисловості (БУ "Укрбургаз", ДК "Львівгазвидобування"). Галузь розвивається стабiльно. Розробляються та впроваджуються новi технологiї по дослiдженню свердловин та дослiдженню запасiв корисних копалин.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом 2013 року товариством придбано основних засобів на суму 389 тис.грн., вибуло основних засобів на суму 1165 тис.грн по первісній вартості, в тому числі списано на суму 886 тис.грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/н
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Станом на 31.12.2013 року первісна вартість основних засобів складає 16252 тис. грн., знос основних засобів складає 72,6%.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Iстотною проблемою у дiяльностi пiдприємства є несвоєчасна оплата замовниками виконаних робiт. Частi довгi затримки у розрахунках гальмують i створюють фiнансовi перешкоди в поточнiй дiяльностi пiдприємства, що вiдображається на ефективностi роботи емiтента в цiлому.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Д/н
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та банківських кредитів.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Інформація належить до категорії комерційної таємниці і за рішенням уповноважного органу управління Емітента розголошенню не підлягає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Плани пiдприємства на 2014 рiк - збiльшення понад 30% об"ємiв промислово-геофiзичних робiт в свердловинах. Такий об"єм роботи планується виконати своїми силами, а також iз залученням на умовах субпiдряду третiх осiб для виконання замовлень. А для цього в найближчий час передбачено впровадження в виробництво нових видiв апаратури i сучасних технологiй, якi до останнього часу на пiдприємствi не застосовувалися.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Д/н
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. У звітному періоді не було фактів виникнення іншої інформації, істотної для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.