ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторська фірма "ІФ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.П.Мирного, 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 001060, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ВИСНОВОК незалежної аудиторської фірми "ІФ-аудит" щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Карпатське управління геофізичних робіт" за 2013 рік,яка складена відповідно до МСФЗ Акціонерам та керівництву ПАТ " КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів публічного акціонерного товариства "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (далі - Товариство), що включають баланс станом на 31 грудня 2013 року, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів та звіт про зміни в капіталі за рік що минув на звітну дату,а також з короткого викладу основних принципів облікової політики та інших приміток і іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі- МСФЗ). Основні відомості про ПАТ "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ": Повне найменування Публічне акціонерне товариство "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" Код за ЄДРПОУ 00138827 Місцезнаходження м.Івано-Франківськ вул. І.Блавацького Дата реєстрації та орган що провів реєстрацію 18.04.2003 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської Ради Аудиторська перевірка проведено у відповідності до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів аудиту (далі- МСА), "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів" (рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 року), з урахуванням роз'яснень наданих спільним листом Міністерства фінансів України, Національного банку України та Державної служби статистики України № 08410З065/30523 від 07.12.2011 року. Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням порівняльної інформації про вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ описаної у Примітках до попередньої фінансової звітності за 2012 рік. Пакет документів до цієї звітності включає порівняльну інформацію за період від дати переходу на застосування МСФЗ та вплив цього переходу на фінансову звітність в цілому. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою бухгалтерського обліку МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають особливостям дiяльностi товариства. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї першої повної фінансової звітності за МСФЗ на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки про те, що фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року та за рік по вказану дату є першим повним пакетом фінансової звітності згідно з МСФЗ і підготовлена в усіх суттєвих аспектах згідно з концептуальною основою та у відповідності до МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", включаючи принципи облікової політики та стандарти і тлумачення які чинні на дату переходу(01.01.2012 року) та на звітну дату. На модифiкацiю(умовно-позитивна) думки аудитора вплинуло наступне: " товариством забезпечується дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ № 171 вiд 14.11.2013 року). Результати інвентаризації розглянуті на засіданні інвентаризаційної комісії та її наслідки відображені за даними бухгалтерського обліку у 2013 році. Аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оскiльки ця дата передувала призначенню нас аудиторами товариства, проте вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим; Інша допоміжна інформація " процедури щодо перевірки вартості чистих активів було виконано шляхом співставлення оціненої суми власного капіталу Товариства станом на 31.12.2013 року, яка зазначена у звіті про фінансовий стан, із зареєстрованою і фактично сплаченою сумою статутного капіталу Товариства на цю саму дату. Визначена у фінансовій звітності вартість чистих активів (власного капіталу) станом на 31.12.2013 року становить (-526) тис. грн. За результатами виконаних процедур перевірки відповідності вартості чистих активів Товариства можна зробити висновок що їх розмір є меншим від розміру статутного капіталу та не відповідає вимогам частини третьої ст.155 Цивільного кодексу України та ст.14 Закону України "Про акціонерні товариства"; " що стосується невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів згiдно iз "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 то аудиторська думка, сформульована у цьому звіті не стосується іншої інформації, яку Товариство має намір розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе безпосередньої відповідальності відповідно до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" за визначення того, чи належно подано іншу інформацію; " загальними зборами акціонерів у 2013 році надано попереднє схвалення ,щодо вчинення значних правочинів за умови їх попереднього схвалення Наглядовою Радою, а саме: - 30 серпня 2013 року(протокол №1/2013) з сукупною граничною вартістю, що дорівнює 300,0 млн. гривень та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 50,0 млн.грн.; - 14 листопада 2013 року(протокол №2/2013) з сукупною граничною вартістю, що дорівнює 1 000,0 млн. гривень та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 250,0 млн.грн.; - 30 грудня 2013 року(протокол №3/2013) з сукупною граничною вартістю, що дорівнює 5 000,0 млн. гривень та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 250,0 млн.грн. В процесі аудиту встановлено, що Товариством не здійснювалось правочинів ринкова вартість майна чи послуг, перевищувала б гранично допустиму вартість правочинів схвалену зборами акціонерів; " прийнята та діюча система корпоративного управління у товаристві в основному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління, Ревізійна комісія. Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до дiючого законодавства. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здійснення повної господарської операцiї. Бухгалтерськiй контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. У Товариствi немає комітету з внутрішнього аудиту, посади внутрiшнього аудитора. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів. У складі юридичного управління Товариства є посада фахівця з корпоративного управління який відповідає за роботу з акціонерами; " у відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків, не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того, що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240); " у відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН На підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року розраховані показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства: Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства Нормативне позитивне значення показника Розрахункове значення Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф. 1 (ряд. 1160 + ряд. 1165) ф. 1 ряд. 1695 ? 0,25 - 0,5 0 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ф. 1 ряд. 1195 ф. 1 ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 1,0 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф. 1 ряд. 1495 ф. 1 ряд. 1900 ? 0,5 (-) Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695) ф. 1 ряд. 1495 ? 0,5 - 1,0 (-) Коефіцієнт рентабельності активів ф. 2 ряд. 2350 або ряд. 2355 ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 0 Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не зможе миттєво погасити своєї короткострокової заборгованості. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 1,0 грн. поточних активів. Тобто, в разі необхідності (короткострокова перспектива) Товариство зможе розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами. Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство не володіє власним капіталом, тому є залежним від залучених коштів. Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Розрахований показник вказує на те,що поточне фінансування господарської діяльності Товариства 100% відбувається за рахунок залучених довгострокових та поточних коштів. Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Співвідношення прибутку й активів відображає можливість підприємства до їх оновлення без залучення зовнішніх джерел фінансування. Діяльність Товариства у звітному періоді є збитковою. Основні відомості про аудиторську фірму: повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "ІФ-аудит" свідоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане 26 січня 2001 року Аудиторською палатою України; чинне до 30 листопада 2015 року. свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0080 видане 30 листопада 2010 року Аудиторською палатою України, Рішення № 222/4 від 30 листопада 2010 року. місцезнаходження 76019 м. Івано-Франківськ вул. П.Мирного, 8 Телефон (факс) 0(3422) 4 50 32 Договір на проведення аудиту № 02 від 04 січня 2014 року. Аудиторська перевірка розпочата 01 лютого 2014 року і закінчена 06 лютого 2014 року. Аудитор, що провів перевірку _____________ М. Рибчак Директор аудиторської фірми "ІФ-аудит" (сертифікат № 001422) _____________ М. Мосійчук "06" лютого 2014 року 76019, м. Івано- Франківськ, вул. П.Мирного,8
д/н
д/н
д/н