ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 0442791074
Факс 0442791074
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитраiю цiнних паперiв
Опис Особа виконує функцiї центрального депозитарiю у вiдповiдностi до чинного законодавства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "IФ-аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22196268
Місцезнаходження д/н, Івано-Франківська область, д/н, Iвано-Франкiвськ, 76000, П. Мирного, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 001060
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2005
Міжміський код та телефон (03422) 450-32
Факс (03422) 450-32
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Особа надає аудиторськi послуги.