ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 12.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. Примiтка 1.Товариство та його дiяльнiсть Публiчне Акцiонерне Товариство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" (далi - "Товариство") зареєстроване 30/04/2004 року Реєстрацiйною службою Iв-Франкiвського мiського управлiння юстицiї в Iв-Франкiвськiй областi. Юридична адреса Товариства - Україна, м Iв-Франкiвськ вул. О Блавацького 22, фактичне мiсцезнаходження товариства спiвпадає з юридичною адресою. Телефон 775562, факс 77-55-63.,електронна адреса, kugrbuh@rambler.ru Голова правлiння - В.В. Кiсель з 2013 року по теперiшнiй час Головний бухгалтер - Г.С.Щербiй з 2011 року по теперiшнiй час. Товариство зареєстроване платником ПДВ, свiдоцтво про реєстрацiю № 200038007 вiд 04 квiтня 2012 р видане ДПI у м.Iв-Франкiвськ, iндивiдуальний номер платника ПДВ -001388209150 Основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: Таблиця1 КВЕД Види дiяльностi 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,геологiї та геодезiї,надання послуг технiчного консультування в цих сферах Статутний капiтал Товариства складає 2 006 090 грн ( два мiльйони шiсть тисяч вiсiмдесять сiм) гривень. Статутний капiтал подiлено на 8 024 359(вiсiм мiльйонiв двадцять чотири триста п'ятдесять дев'ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керуючись МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi. Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2013 рiк затвердженi наказами по Товариству № 235 вiд 29 грудня.2011 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року). Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв. Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була попередньою МСФЗ фiнансовою звiтнiстю Товариства, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ. Представлена фiнансова звiтнiсть за 2013 є першим повним комплектом фiнансової звiтностi, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариства. Звiтна дата за звiтний перiод Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк є кiнець дня 31 грудня 2013 року. Функцiональна валюта, валюта подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiру Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi. Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. Принципи оцiнок Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй собiвартостi . Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. Використання суджень та припущень для оцiнки При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi впливають на величину активiв та зобов'язань, вiдображених у звiтностi. Встановленi припущення та судження 'рунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому роцi включають: - строк експлуатацiї основних засобiв; - знецiнення активiв; - судовi спори. Примiтка 3. Основнi положення облiкової полiтики Основнi засоби Об'єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об'єктiв, зведених господарським способом - собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.). Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi. Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт. Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення. У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв. Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об'єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. Товариство роздiляє об'єкти основних засобiв на наступнi групи: - будiвлi та споруди; - машини та обладнання; - автотранспорт; - iнструменти, прилади, iнвентар; - iншi основнi засоби. Для кожного об'єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на 3 роки) перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: Група основних засобiв Перiод (рокiв) будiвлi та споруди 20-40 машини та обладнання 7-20 автотранспорт 5-20 iнструменти, прилади, iнвентар 5-10 iншi основнi засоби 1-10 Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. Знецiнення активiв Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких активiв. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi ( за товари,роботи,послуги) та iншої дебiторської заборгованостi Товариство нараховує резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi виходячи iз оцiнки Товариства можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо вiдбувається зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Товариства, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Майбутнi надходження грошових коштiв за групою дебiторiв, якi оцiнюються в сукупностi на предмет знецiнення, визначаються iз договiрних зобов'язань, поточних економiчних умов в цiлому, строкiв виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства по списанню такої заборгованостi в минулому, кредитоспроможностi покупцiв, змiни умов оплати за договорами та iнших обставин, якi, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутнi надходження грошових коштiв вiд такої заборгованостi. Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть мати наслiдком коригування величини резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. Оцiнка доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються у розмiрi справедливої вартостi винагороди i представляє собою суму, що очiкується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень товарiв покупцями, знижок та iнших аналогiчних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть. Реалiзацiя товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови використання всiх наведених нижче положень: " товариство передало покупцю всi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; " товариство бiльше не контролює товари в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється с правом власностi на товари; " сума доходiв може бути достовiрно визначена; " iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; " понесенi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi та очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Судовi спори Товариство використовує судження для оцiнки i визнання резервiв i розкриття умовних зобов'язань вiдносно наявних судових розглядiв та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом досудового врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття iнших умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного результату наявних претензiй або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхiдного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд нарахованих резервiв. Оцiнка величини нарахованих резервiв може мiнятися у мiру отримання нової iнформацiї. Перегляд оцiнок величин нарахованих зобов'язань може мати iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування. Оцiнка вiрогiдностi включає судження, що 'рунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов'язань) в майбутньому використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про сукупний дохiд. Оренда Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов'язанi iз правом власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди об'єкта. Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються та вiдображаються у складi об'єктiв основних засобiв. Платiж за фiнансовою орендою розподiляється мiж фiнансовими витратами та погашенням суми основного боргу щоб досягти постiйної ставки вiдсотка на залишок суми основного боргу. Витрати за фiнансовою орендою включають у склад витрат на вiдсотки у звiтi про фiнансовi результати. Облiкова полiтика щодо амортизацiї об'єктiв основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою, вiдповiдає загальнiй полiтицi нарахування амортизацiї на власнi об'єкти основних засобiв. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням сум нарахованої амортизацiї. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при виявленнi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. Запаси Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. Грошовi кошти та їх еквiваленти До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку та в касi,. До складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi високолiквiднi фiнансовi вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв, вартiсть яких схильна до незначних коливань. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з фiксованими або визначуваними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi та при знецiненнi , визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод. При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв. Позики, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв. Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що Товариство не зможе отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду. Справедлива вартiсть Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного активу Товариства. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, притаманних рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваних майбутнiх угод та вартiсть активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. Аванси виданi Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi Товариством контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Товариством. За наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть нараховується Товариством за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ та з урахуванням Пiдроздiлу 2 Роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення". Зобов'язання Товариства з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку Товариство має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Зобов'язання за дивiдендами Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди затвердженi акцiонерами. Прибуток на акцiю Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу. Податок на прибуток Податок на прибуток за рiк включає поточний нарахований податок i вiдстрочений податок. Податок на прибуток визнається в звiтi про фiнансовi результати за винятком випадкiв, коли нарахування податку на прибуток вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi (в цьому випадку вiн визнається в капiталi) або ж у складi iншого сукупного доходу (визнається у складi iншого сукупного доходу). Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством вiд прибутку до оподаткування, визначуваної вiдповiдно до податкового законодавства України iз застосуванням податкової ставки, що дiє на звiтну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулi роки. Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, використовуванiй для складання фiнансовiй звiтностi, та їх вартiстю, використовуваною для податкових цiлей. Величина вiдстроченого податку визначається з урахуванням очiкуваного способу реалiзацiї активiв або сплати зобов'язань iз застосуванням податкових ставок, що дiють або оголошених на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання приймаються до залiку для цiлей фiнансової звiтностi, оскiльки вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим же податковим органом. Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в розмiрi, що не перевищує очiкуваної в майбутньому величини податкiв вiд прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде реалiзований. Сума вiдстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання вiдповiдної вигоди вiд його реалiзацiї стає маловiрогiдним. У груднi 2010 року в Українi було прийнято Податковий кодекс, який дiє з 1 сiчня 2011 року, а щодо податку на прибуток пiдприємств - з 1 квiтня 2011 року. Для розрахунку податку на прибуток згiдно з положеннями ПКУ з 01 сiчня 2013 застосовується ставка податку на прибуток 19 %. Однак слiд зазначити, що у вiдповiдностi до норм Закону України № 713 -VII вiд 19.12.2013 р. "Про внесення змiн до Податкового кодексу України про ставки окремих податкiв" ставка податку на прибуток в 2014 роцi складає 18 %. Резерви та забезпечення наступних витрат та платежiв Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю, знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з великим ступенем надiйностi. Операцiйнi та неоперацiйнi доходи та витрати Операцiйнi доходи i витрати включають рiзнi види доходiв i витрат, що виникають в результатi господарської дiяльностi Товариства. Iншi доходи i витрати за даними фiнансової звiтностi вiдображенi окремо вiд доходiв та витрат вiд операцiйної дiяльностi у зв'язку з їх iстотнiстю i природою виникнення для повнiшого надання iнформацiї,щодо фiнансових результатiв дiяльностi Товариства. Визнання доходу Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ"). Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про сукупний дохiд, коли iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi по данiй операцiї, можуть бути надiйно визначенi. Виручка за контрактом на надання послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту. Визнання витрат Витрати визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях. Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються у витрати по мiрi їх виникнення. Фiнансовi витрати Фiнансовi витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам. Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки. Примiтка 4. Новi стандарти та iнтерпретацiї Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством. В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, яка застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2013 року. Нижче приведенi новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством нинi або в майбутньому : Поправка до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi - представлення компонентiв iншого сукупного доходу" мiняє групування статей, що представляються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний момент в майбутньому (наприклад, у разi припинення визнання або погашення), повиннi представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Поправка впливає виключно на подання i не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Поправки до МСФЗ 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань". Компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Новi вимоги по розкриттю iнформацiї застосовуються до усiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСБО 32 " Фiнансовi iнструменти : представлення iнформацiї". Поправки не впливають на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" об'єднує в одному стандартi усi вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змiн у визначення того, коли треба використати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ, коли її використання вимагається або дозволяється iншими стандартами у складi МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової iнформацiї. Застосування МСФЗ 13 не зробило iстотного впливу на оцiнки справедливої вартостi, якi визначаються Товариством. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя розкривається в окремих примiтках по активах i зобов'язаннях, для яких визначалася справедлива вартiсть. Щорiчнi удосконалення МСФЗ Перерахованi нижче удосконалення не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це удосконалення роз'яснює рiзницю мiж додаткової порiвняльної iнформацiї, що надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмальною необхiдною порiвняльною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй звiтний перiод. МСБО 16 "Основнi засоби". Це удосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини i допомiжне устаткування, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по розкриттю в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по розкриттю в нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Згiдно з цим роз'ясненням, розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi також повиннi вiдповiдати розкриттям iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi. МСФЗ i Iнтерпретацiї, що не набули чинностi Товариство не застосовувало наступнi МСФЗ i Iнтерпретацiї МСФЗ i МСБО, якi були опублiкованi, але не набули чинностi: Програма "Щорiчнi удосконалення МСФЗ". Ряд змiн до стандартiв, прийнятих у рамках програм по щорiчному удосконаленню МСФЗ, набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 або пiсля цiєї дати. Цi поправки в основному носять уточнюючий характер, що дозволить зняти деякi невизначеностi у формулюваннях i так далi. Прийняття цих удосконалень не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства. Примiтка 5. Основнi засоби Основнi засоби представленi наступним чином: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi ОЗ Незавершенi капiтальнi iнвестицiї РАЗОМ ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ 01.01.2012 року 145 9780 4423 1131 1458 16937 Придбання 35 280 22 13 350 Виготовлення Дооцiнка Продаж Списання 12 231 16 259 ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ 31.12.2012 року 145 9804 4702 922 1 455 17 028 Придбання 228 25 136 389 Виготовлення Дооцiнка Продаж 279 279 Списання 196 379 311 886 ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ 31.12.2013 року 145 9 836 4 044 636 1 591 16 252 ЗНОС ОЗ на 01.01.2012 року 35 5831 3555 1012 10433 Нараховано знос 7 928 209 78 1222 Знос по вибувшим ОЗ 9 229 238 ЗНОС ОЗ на 31.12.2012 року 42 6750 3764 861 11 417 Нараховано знос 7 935 229 43 1214 Знос по вибувшим ОЗ 148 371 309 828 ЗНОС ОЗ на 31.12.2013 року 49 7537 3622 595 11 803 Примiтка 6. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Товариства первiсною вартiстю 143 тис.грн. представленi наступним чином: : - програма обробки та комплексної iнтерпретацiї - 136 тис.грн.; - програмне забезпечення бухгалтерського облiку "БЕСТ-ПРО"- 7 тис.грн. За звiтний перiод нараховано зносу нематерiальних активiв на суму 8 тис. грн. Списання нематерiальних активiв у звiтному перiодi не проводилось. Знос нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду складає 100%. Примiтка 7. Запаси Станом на 31 грудня запаси включають: 2013 2012 Сировина й матерiали 1584 1619 Паливо 105 94 Запаснi частини 412 182 Малоцiннi швидкозношуванi предмети 275 144 2 376 2 039 Керiвництво Товариства приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї виходячи з їх структури та ознак економiчного, технiчного та фiзичного зносу. Примiтка 8. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином: 2013 2012 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 492 046 6 382 (резерв сумнiвних боргiв) (150) (34) Векселi одержанi 1 309 1 309 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 134 494 Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 199 491 493 538 8 642 Протягом цього перiоду на непогашенi залишки заборгованостi вiдсотки не нараховуються. На дебiторську заборгованiсть, прострочену бiльше нiж на 90 днiв вiд дати погашення згiдно з договором, формується резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi передбачуваної суми сумнiвної заборгованостi виходячи з минулого досвiду роботи з даним клiєнтом, i здiйснюється його регулярна переоцiнка з урахуванням фактiв та обставин, що iснують на кожну звiтну дату. Перед прийняттям нового клiєнта Товариство здiйснює оцiнку кредитоспроможностi потенцiйного клiєнта i встановлює кредитний перiод окремо для кожного клiєнта. Рух резерву сумнiвних боргiв представлено наступним чином: 2013 Сальдо резерву на початок перiоду Збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 34 Поверненi суми Нараховано витрати вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 116 Сальдо резерву на кiнець перiоду 150 Примiтка 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти Станом на 31 грудня грошовi кошти та еквiваленти представленi таким чином: 2013 2012 Кошти на поточних рахунках 83 865 83 865 Примiтка 10. Кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином: 2013 2012 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 489 497 3 810 Векселi виднi 10 466 10 969 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 332 292 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 284 1 123 За розрахунками iз страхування 116 211 За розрахунками iз оплати працi 175 381 500 870 16 786 Примiтка 11. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином: Структура доходiв 2013 рiк 2012 рiк Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 17 10 Дохiд вiд реалiзацiї послуг 1352114 16687 ВСЬОГО: 1352131 16697 Примiтка 12. Собiвартiсть реалiзацiї За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї складала: Структура собiвартостi 2013 рiк 2012 рiк Собiвартiсть вiд реалiзацiї готової продукцiї Собiвартiсть вiд реалiзацiї товарiв 3 18 Собiвартiсть вiд реалiзацiї послуг ВСЬОГО: 3 18 Собiвартiсть реалiзацiї за елементами витрат (крiм вартостi покупних товарiв) була представлена наступним чином: Елементи виробничих витрат 2013 рiк 2012 рiк Сировина i матерiали 6139 5309 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 5126 5788 Послуги допомiжного виробництва (опалення, електроенергiя, водопостачання, iнше) 109 188 Капiтальний i поточний ремонт 176 122 амортизацiя 1221 1224 Iншi витрати 1338049 3775 ВСЬОГО: 1350820 16406 Примiтка 13. Адмiнiстративнi витрати За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року адмiнiстративнi витрати складали: Елементи витрат 2013 рiк 2012 рiк Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1073 1071 оренда послуги 75 104 податки 101 101 Послуги банку 89 51 Витрати на вiдрядження 46 33 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 875 1589 ВСЬОГО: 2259 2949 Примiтка 14. Iншi доходи i витрати 2013 рiк 2012 рiк Найменування показника доходи витрати доходи витрати ОПЕРАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ Операцiйна оренда активiв Операцiйна курсова рiзниця Реалiзацiя iнших оборотних активiв Штрафи, пенi, неустойки Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення Iншi операцiйнi доходи i витрати в т.ч.: 299 2128 списання безнадiйної кредиторської заборгов-тi купiвля - продаж iноземної валюти зберiгання майна Реалiзацiя о/з 281 351 iншi доходи IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ Iншi фiнансовi iнвестицiї ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ Проценти 46 14 118 19 IНША ЗВИЧАЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ Неоперацiйна курсова рiзниця Списання необоротних активiв 6 Iншi доходи i витрати Примiтка 15. Полiтика управлiння ризиками Управлiння ризиком капiталу Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду Товариство вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу шляхом розподiлу прибутку, а також отримання нових кредитiв або погашення iснуючої заборгованостi. Кредитний ризик Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти та дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових установах. Також Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк, що в результатi може призвести до фiнансових збиткiв. Товариство веде жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю. Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди на пiдставi їх кредитної iсторiї, яка переглядається на регулярнiй основi, або використовується передоплата. Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi являє собою максимальний кредитний ризик Товариства. Ризик лiквiдностi Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзованої готової продукцiї. Операцiйне середовище Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений. Юридичнi питання Станом на 01.01.2014 року в провадженнi юриста Товариства знаходиться судова справа, яка на розглядi в Львiвському Апеляцiйному адмiнiстративному судi. Про визнання протиправними та скасування податкових повiдомлень-рiшень № 0000132203 та № 0000142203 вiд 27.02.2013 року, якими визначили зобов'язання зi сплати податку на прибуток в розмiрi 390 000 грн. в т.ч. 312 500 грн. за основним платежем та 78 125 грн. за штрафними фiнансовими санкцiями та по податку на додану вартiсть в розмiрi 750 000 грн. в т.ч. 600 000 грн. за основним платежем та 150 000 грн. за штрафними фiнансовими санкцiями. Крiм того, Товариством подано претензiї до ПАТ Промислово-геофiзична компанiя "Надра" на суму 414 152,11 грн. та до Львiвського вiддiлення Полтавагазвидобування ПАТ "Укргазвидобування" на суму 877 839,31 грн. Примiтка 16. Перше застосування Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була вперше пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), i згiдно з МСФЗ 1 є попередньою фiнансовою звiтнiстю. При пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2012 рiк вхiдний баланс був складений станом на 1 сiчня 2012 року - дату переходу Товариства на МСФЗ. Перший повний комплект фiнансової звiтностi, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю в усiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, складено станом на 31 грудня 2013 року та за рiк що закiнчився цiєю датою, згiдно МСФЗ, чинними на цю дату. У зв'язку з цим, пiд час складання першого повного пакету МСФЗ фiнансової звiтностi були здiйсненi необхiднi коригування вхiдного балансу на 1 сiчня 2012 р. та попередньої фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Примiтка 17. Подiї пiсля дати балансу Пiсля дати балансу у дiяльностi Товариства не було подiй,якi могли б суттєво вплинути представлену фiнансову звiтнiсть. Примiтка 18. Затвердження фiнансової звiтностi Ця перша повна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, була затверджена керiвництвом Товариства для надання Загальним зборам акцiонерiв 27 лютого 2013 року.

д/н

д/н

д/н