ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторська фірма "ІФ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.П.Мирного, 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 001060, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(ЗВІТ) незалежної аудиторської фірми "ІФ-аудит" щодо фінансових звітів публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт" за 2014 рік Акціонерам та керівництву ПАТ "КУГР" Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт", що включають баланс станом на 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати, рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік , а також зi стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, (надалi разом - "рiчна фiнансова звiтнiсть"). Аудиторська перевірка проведено у відповідності до Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність","Про акціонерні товариства" ,міжнародних стандартів аудиту( МСА) 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" ,МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора." Цю фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ) Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів ,які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають особливостям дiяльностi товариства. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок .Виконуючи оцінку цих ризиків ,аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю , що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам , а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. " аудитори не приймали участi в проведеннi iнвентаризацiї оборотних i необоротних активiв та зобов'язань, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. " невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi.Враховуючи збиткову діяльність Товариства за останні роки є підстава стверджувати ,що фінансовий стан відносно нестійкий та збитковий . Чистий збиток товариства за звітній період складає 1547 тис.грн .За цих умов iснує суттєва невизначеність в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. На нашу думку , за винятком впливу питання викладеного у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан публічного акціонерного товариства" Карпатське управління геофізичних робіт" станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за рік ,що минув на зазначену дату згідно з Міжнародними положеннями (стандартами) фінансової звітності. Звіт ,щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН На підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року розраховані показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства: Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства Нормативне позитивне значення показника Розрахункове значення Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф. 1 (ряд. 1160 + ряд. 1165) / ф. 1 ряд. 1695 0,25 - 0,5 0 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ф. 1 ряд. 1195 ф. 1 ряд. 1695 1,0 - 2,0 1,0 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф. 1 ряд. 1495 ф. 1 ряд. 1900 > 0,5 0 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695) / ф. 1 ряд. 1495 0,5 - 1,0 0 Коефіцієнт рентабельності активів ф. 2 ряд. 2350 або ряд. 2355 / ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 0 Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не може миттєво погасити усю своєю короткострокову заборгованість. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 1 гривню поточних активів. Тобто, в разі необхідності Товариству розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами, воно може їх погасити за рахунок своїх оборотних засобів. Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство не володіє власним капіталом, тому є залежним від залучених коштів. Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Товариство не володіє власним капіталом, тому є залежним від залучених коштів. Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Діяльність Товариства збиткова. повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Івано-Франківськ-аудит" свідоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане Аудиторською палатою України; чинне до 30 листопада 2015 року місцезнаходження 76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8 телефон 0(3422) 4 50 32 Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 2 від 05 січня 2015 року Аудиторська перевірка розпочата 24 січня 2015 року і закінчена 28 лютого 2015 року. Аудитор(сертифікат № 002558) М. Рибчак Директор аудиторської фірми "ІФ-аудит"(сертифікат № 001422) М. Мосійчук "28" лютого 2015 року
д/н
д/н
д/н