ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.08.2013
Кворум зборів** 89.77
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 та 2012 рiк. 4) Про покриття збиткiв Товариства за 2011 та 2012 рiк. 5) Про внесення змiн до статуту. 6) Про внесення змiн до внутрiшнiх положень. 7) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 8) Про переобрання органiв управлiння Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено: 1) Роботу Правлiння та Наглядової Ради Товариства у 2011 та 2012 роцi оцiнити задовiльно. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 та 2012 р. 3) Покрити збиток Товариства за результатами дiяльностi у 2011-2012 роках в загальнiй сумi 5898 тис.грн. за рахунок власного капiталу Товариства. 4) Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 5) Затвердити змiни до внутрiшнiх положень Товариства "Про Наглядову Раду", "Про Правлiння" та "Про Ревiзiйну комiсiю". 6) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 30.08.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 7) Припинити повноваження дiючого складу Правлiння Товариства. Обрати Правлiння строком на 3 роки у складi Кiсель В.В., Гуцул А.I., Залецький В.В. 8) Припинити повноваження дiючих членiв Наглядової Ради Товариства. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складi Гнiненко О.С., Ушков Ю.В., Скiба В.А.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 14.11.2013
Кворум зборів** 88.86
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 3) Про переобрання членiв Наглядової ради. 4) Про переобрання Ревiзiйної комiсiї. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено: 1) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 13.11.2014р. включно), характер яких пов'язаний з наданням послуг та продажем товарiв згiдно з статутною дiяльнiстю Товариства. 2) Припинити повноваження дiючих членiв Ревiзiйної комiсї Товариства. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на 3 роки у складi Корнiєнко А.М., Головчиць О.В., Колiсник Н.В.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.12.2013
Кворум зборів** 89.02
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 3) Про переобрання членiв Наглядової ради. За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено: 1) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 29.12.2014р. включно), характер яких пов'язаний з наданням послуг та продажем товарiв згiдно з статутною дiяльнiстю Товариства. 2) Наглядову раду Товариства не переобирати та залишити її у дiючому складi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.