ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПОЛЮС-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31790207
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича, 65-А, кв.9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 245/4, 26.01.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Карпатське управління геофізичних робіт" за 2015 рік Аудиторський висновок адресується: Акціонерам та керівництву ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт" для подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Карпатське управління підприємство " (надалі - Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, яка складається із Балансу (Звіт про фінансовий стан), Звіту про прибутки та збитки (Звіт про сукупний дохід), Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки " невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi (МСА 570).Поточнi зобов'язання перевищують загальнi активи Товариства на суму 41 тис.грн. За цих умов iснує суттєва невизначеність в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Висловлення думки На нашу думку за винятком впливу питання описаного у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Карпатське управління геофізичних робіт " за 2015 рік складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на звітну дату, а також фінансовий результат його діяльності і рух грошових коштів за звітний період у відповідності до вимог нормативних актів з бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства . Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Основні відомості про емітента: повне найменування Публічне акціонерне товариство "Карпатське управління геофізичних робіт" код за ЄДРПОУ 00138827 Місцезнаходження м.Івано-Франківськ вул. І.Блавацького, 22 дата реєстрації(Нова редакція статуту) 18.04.2003 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської Ради Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність у періоді, що перевірявся: Голова правління - Кісель Володимир Васильович Головний бухгалтер - Щербій Галина Степанівна Перевірена аудиторами фінансова звітність є частиною річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826. Емітентом в складі цієї інформації розкривається інформація згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також у складі особливої інформації розкривається інформація щодо подій, що визначені в статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". У відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів", аудитор висловлює думку щодо: - відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України; - наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"); .грн. - виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; - стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2015року складає (-41011 тис. грн.) Даний показник розрахований у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року №485. Вартість чистих активів є меншою за розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства, що не забезпечує дотримання вимог статті 155 Цивільного кодексу України. Статутний капітал на звітну дату сформовано у повному обсязі та відображено у фінансовій звітності відповідно до установчих документів Товариства. Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Аудиторами виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів, які відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними, що складають 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. За результатами проведеної перевірки у звітному періоді аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог законодавства про виконання значних правочинів. Стан корпоративного управління в тому числі внутрішнього контролю Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. Система корпоративного управління у Товаристві загалом відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України "Про акціонерні товариства". У Товаристві відсутній комітет з внутрішнього аудиту, посада внутрішнього аудитора. Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків нами не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того, що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240), тому аудитори мають право сприймати надану інформацію та документи як достовірні. Однак аудитори не можуть виключати повністю ймовірність таких обставин внаслідок професійного скептицизму. Відповідність інформації фінансової звітності іншій інформації, що розкривається Товариством Аудиторами не виявлено невідповідностей між представленою фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів в складі особливої інформації, тощо. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт " , за винятком впливу обставин, викладених у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки" відображає правдиву і неупереджену інформацію у всіх суттєвих аспектах щодо фінансового стану Товариства на 31 грудня 2015 року, результатів його діяльності і руху грошових потоків за звітний період у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, цінних паперів, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також розкриває інформацію щодо активів, зобов'язань та капіталу Товариства. Основні відомості про договір на проведення аудиту Аудиторську перевірку Фінансової звітності Публічного акціонерного товариства " Карпатське управління геофізичних робіт " за 2015 рік здійснено на підставі укладеного договору про надання аудиторських послуг № 1 від 28 січня 2016 року. Аудиторську перевірку розпочато 05 лютого 2016 року та закінчено 12 лютого 2016 року. Дата видачі Аудиторського висновку - 12 лютого 2016 року. Директор Приватної аудиторської фірми "Полюс-аудит" (сертифікат аудитора серії А № 003406 від 25.06.1998 року продовжено дію до 25.06.2017 р.) С.А. Пундик
д/н
д/н
д/н