ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 18.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.04.2015
Кворум зборів** 88.59
Опис Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборiв та обрання лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 та 2014 роки. 4) Про покриття збиткiв Товариства за 2013 та 2014 роки. 5) Про попереднє схвалення значних правочинiв. 6) Про шляхи подальшого розвитку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 7) Про переобрання органiв управлiння Товариства. В результатi розгляду питань порядку денного вирiшено: 1) Прийняти до уваги звiт Правлiння. 2) Перенести розгляд питань щодо звiту Наглядової ради, звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо дiяльностi Товариства у 2013-2014 р., щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 та 2014 роки, щодо покриття збиткiв Товариства за 2013 та 2014 роки та щодо переобрання органiв управлiння Товариства на наступнi збори акцiонерiв. 3) Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення (по 08.04.2016р. включно), характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 300 млн.грн., та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 50 млн.грн., за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою. 4) Уповноважити Правлiння Товариства в цiлому та Голову Правлiння зокрема на вчинення дiй щодо використання Товариством права на застосування механiзму податкового компромiсу у вiдповiдностi до порядку, визначеного чинним законодавством України за умови наявностi достатньої кiлькостi коштiв для сплати визначених процедурою податкових зобов'язань.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.