ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.12.2016
Кворум зборів** 88.94
Опис Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї. 3. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 4. Про порядок покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 5. Про змiну типу та найменування Товариства. 6. Про внесення змiн та затвердження статуту Товариства. 7. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. 8. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння та обрання виконавчого органу Товариства. 10. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 11. Про затвердження рiшень Наглядової ради. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв. В результатi розгляду питань порядку денного вирiшено: 1) Прийняти до уваги звiт Правлiння про роботу у 2015р. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї. 2) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 р. 3) Покрити збитки Товариства за 2015 рiк за рахунок власного капiталу. 4) Не змiнювати тип Товариства з "публiчного акцiонерного товариства" на "приватне акцiонерне товариство". 5) Не вносити змiни до Статуту Товариства. 6) Не вносити змiни до внутрiшнiх положень Товариства. 7) Припинити повноваження членiв дiючого складу Наглядової ради. Обрано членами Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного голосування: Прокопiв М.С., Пламара П.О., Гуцула В.А. 8) Припинено повноваження з 29.12.2016р. Голови Правлiння та членiв Правлiння. Обрано з 30.12.2016р. строком на 3 роки Гуцула А.I. Головою Правлiння, а Корнiєнка А.М. та Кучера С.Ф. - членами Правлiння Товариства. 9) Припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано членами Ревiзiйної комiсiї у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного голосування: Дворського Т.С., Ковалюк О.М., Iванюк Н.М. 10) Затверджено рiшення, прийнятi Наглядовою радою Товариства в перiод з 10.04.2015р. по 28.12.2016р. 11) Попередньо схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 300 млн.грн. та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 50 млн.грн.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.