ПРАТ "Карпатське УГР"

Код за ЄДРПОУ: 00138827
Телефон: 0342775563
e-mail: kugrvat@gmail.com
Юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Польова, 8А
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Змiст. Стор. 1.Загальна iнформацiя. 2.Основнi принципи облiкової полiтики. 3.Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках. 4.Основи пiдготовки фiнансової звiтностi. 5.Пояснення та аналiтичнi данi до фiнансової звiтностi. 5.1.1 нематерiальнi активи; 5.1.2незавершене будiвництво; 5.1.3основнi засоби;. 5.1.4 поточнi забезпеченнч; 5.1.5 дебiторська та кредиторська заборгованiсть; 5.2-5.12 аналiтичнi данi до фiнансової звiтностi; 6.Управлiння ризиками. 7.Затвердження фiнансової звiтностi. 1.ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ Публiчне акцiонерне товариство (далi"Карпатське УГР" є юридичною особою,своїм роком народження рахує 1979р коли геофiзики з Прикарпаття почали працювати вахтовим методом в Пiвнiчно-Варйоганськiй експедицiї тресту "Нижньовартовськгеофiзика" в 1983р експедицiя була реорганiзована в "Карпатську промислову-геофiзичну контору" тресту "Захiднафтогеофiзика" для проведення робiт на свердловинах Захiдного Сибiру ,а у 1987р для проведення бiльш широкого спектру робiт,наказом Мiнiстерства нафтової промисловостi СРСР у Карпатське управлiння геофiзичних робiт,червнi 2000р на базi майна Карпатське управлiння геофiзичних робiт було створено державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" наказом регiонального вiддiлення фонду Державного майна України №67 вiд 04.04.2004р Державне пiдприємство "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" перетворено у ВАТ "Карпатське управлiння геофiзичних робiт" робiт. Форма власностi - приватна. У зв"язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р. обрано тип Товариства- публiчне акцiонерне товариство, та внесено змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 00138827 Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Отця Блавацького, 22, фактичне мiсцезнаходження: м. Iвано-Франкiвськ вул. Отця Блавацького, 22, тел. 775561. Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: -надання геофiзичних послуг

2.ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основнi засоби Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом, якщо : - майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта господарювання; - собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. Запаснi частини та допомiжне обладнання вiдображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесi їхнього споживання, якщо запаснi частини та допомiжне обладнання використовуються протягом бiльше одного перiоду їх облiковують, як основнi засоби. Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть отримувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю i внаслiдок цього є несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином: Будинки 20 рокiв Обладнання 5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Меблi та iншi основнi засоби 12 рокiв Iншi основнi засоби 12 рокiв Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї розглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається в прибутках i збитках. Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв: а) пiсля вибуття, або б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття. Нематерiальнi активи Нематерiальний актив слiд визнавати, якщо: а) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта господарювання; та б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення. Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання. Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв Товариство проводить перевiрку наявностi ознак знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких ознак розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення . Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення. Якщо вiдшкодована вартiсть активу виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi. Фiнансовi активи Фiнансовi активи Товариства складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибутки i збитки , утримуваних до погашення , таких, що є в наявностi для продажу , а також позик, дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою. Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу. Облiгацiї, що погашаються, якi звертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що "є в наявностi для продажу" i вiдображаються за справедливою вартiстю. У Товариства також є вкладення в акцiї, що не звертаються на органiзованому ринку, якi враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки керiвництво вважає, що справедливу вартiсть можливо надiйно оцiнити). Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що виникають в результатi, признаються в iншому сукупному доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком випадкiв iз знецiненням процентного доходу, розрахованого по методу ефективної процентної ставки, i курсових рiзниць, якi вiдображаються в прибутках i збитках. При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, що ранiше визнаються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати в перiодi вибуття або знецiнення. Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi визначається в тiй же валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi. Знецiнення фiнансових активiв Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя. Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати: o iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або o невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або o коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю. Для таких категорiй фiнансових активiв, як дебiторська заборгованiсть, для яких не проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет знецiнення проводиться на колективнiй основi. Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Товариства по збору платежiв, а також спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних умовах, якi можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком дебiторської заборгованостi за товари. роботи та послуги, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок резерву пiд знецiнення. В разi визнання безнадiйною дебiторська заборгованiсть списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках. Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося. Припинення визнання фiнансових активiв Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то товариство продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання. Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображає у виглядi забезпечення позики. При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли пiдприємство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не "практично всi" ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається). Товариство розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваної i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яку списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної i частини, якi списуються. Позики та дебiторська заборгованiсть Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не користуються попитом на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не буде суттєвим. Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках. Фiнансовi зобов"язання. Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є: а) контрактним зобов'язанням: б) надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або в) обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є г) непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, або д) похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуся або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання. Iншi фiнансовi зобов'язання Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Списання фiнансових зобов'язань Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках. Кредиторська заборгованiсть Дана кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Позики Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати на позики капiталiзуються як частина собiвартостi активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони принесуть майбутнi економiчнi вигоди i що цi витрати можна достовiрно оцiнити. Iншi витрати на позики визнаються як витрати. Процентнi банкiвськi позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцiї, а згодом вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою розрахунку або сумою погашення визнається протягом строкiв вiдповiдних позик i вiдображається у складi фiнансових витрат. . Резерви Резерви визнаються, коли у Товариствi є поточне зобов'язання , що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв. У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву, передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi можна визначити достовiрно. Запаси Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Запаси в товариствi вiдображаються за собiвартiстю. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання. Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу. До змiнних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО) . Передплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Оренда Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду слiд визнавати як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. На початку строку оренди фiнансова оренда визнається як актив та зобов'язання у своїх звiтах про фiнансовий стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яку слiд застосовувати при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi, слiд застосувати вiдсоткову ставку додаткових запозичень орендаря. Будь-якi первiснi прямi витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив. Нарахування амортизацiї проводиться прямолiнiйним методом. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють до кiнця звiтного перiоду. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачаються використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють до кiнця звiтного перiоду. Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод , якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Пенсiйнi зобов'язання Товариство здiйснює вiдрахування та нарахування в Пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Заробiтна плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi. Визнання доходiв Дохiд визнається, коли iснує надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд i цi вигоди можна достовiрно оцiнити. Реалiзацiя продукцiї. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: ? товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на продукцiю; ? за товариством не залишається подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; ? сума доходу можна достовiрно оцiнити; ? iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i ?понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Надання послуг. Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi Товариством i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доходи вiд реалiзацiї являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ"). Вiдсотки та дивiденди. Дохiд має визнаватися на такiй основi: а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка; в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати. Коли невиплаченi вiдсотки були нарахованi до придбання iнвестицiї, яка приносить вiдсотки, вiдсотки, отриманi пiсля цього, розподiляються на перiод до придбання i перiод пiсля придбання; але тiльки частка пiсля придбання визнається як дохiд. Дохiд визнається, тiльки коли iснує ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Проте, коли виникає невизначенiсть щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, неотримана сума (або сума, щодо якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування) визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу. Умовнi зобов'язання та активи. Товариству слiд розкривати для кожного класу умовного зобов'язання на кiнець звiтного перiоду стислу iнформацiю про сутнiсть умовного зобов'язання i, якщо можливо: а) наближену оцiнку його фiнансового впливу; б) iнформацiю про невизначеностi щодо суми або часу будь-якого вибуття; та в) можливiсть будь-якої компенсацiї. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть припливу економiчних вигод. 2.ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Нижче наведенi суттєвi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики Принципи, що використовуються Посилання на МСФЗ Оцiнка основних засобiв пiсля їх визнання в облiку - по справедливiй вартостi. IAS16"Основнi засоби" p29 Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод IAS16"Основнi засоби" p62 Оцiнка нематерiальних активiв пiсля їх визнання в облiку (можливий вибiр за групами нематерiальних активiв) - по первiснiй вартостi. IAS38"Нематерiальнi активи" p72 Амортизацiя нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. IAS38"Нематерiальнi активи" p98 IAS40 p30 Оцiнка вартостi запасiв - метод iдентифiкованої собiвартостi; IAS2"Запаси" p25 Компоненти грошових коштiв та їх еквiваленти - банкiвськi позики (овердрафти). IAS7"Фiнансовi iнструменти" p7-9,45 Класифiкацiя грошових потокiв, Компоненти грошових коштiв - фiнансова дiяльнiсть. -операцiйна дiяльнiсть -iнвестицiйна дiяльнiсть . IAS7"Фiнансовi iнструменти" P45 Форма звiту про рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi - використовуючи прямий метод, за допомогою якого вiдображаються основнi класи грошових платежiв та надходжень. IAS7"Фiнансовi iнструменти" p18 Форма представлення витрат у фiнансовiй звiтностi - класифiкацiя на основi характеру витрат. IAS1 p99,102-103 Пенсiйнi зобов'язання та iншi виплати персоналу - по фактично понесених витратах IAS1 19 "Виплати працiвникам" (МСБО)1 Доходи i витрати - iснує надходження економiчних вигiд i цi вигоди можна достовiрно оцiнити. IAS18 " Дохiд" (МСБО)1 Податок на прибуток - оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам iз застосування ставок оподаткування та податкового законодавства. IAS12 "Податки на прибуток" (МСБО

3.IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Компанiї зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок. Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. (а) Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. (в) Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. 4.Основа для пiдготовки фiнансової звiтностi. 4.1.Концептуальною основою представленої фiнансової звiтностi за рiк ,що закiнчився 2016р.,є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи вплив переходу З П(С)БО на МСФЗ, допущення ,прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як набрали чинностi, i полiтик, якi прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно "МСБО 1". 4.2Нацiональною валютою України є українська гривня (надалi по тексту - гривня, або грн.), i ця ж валюта є функцiональною валютою Товариства. Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку Товариства. Бухгалтерський облiк Товариство веде в нацiональнiй валютi України - гривнi. Одиницi вимiру у яких подається фiнансова звiтнiсть - тисячi гривень без десяткового знаку. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. 5.1 Пояснення та аналiтичнi данi до фiнансової звiтностi 5.1.1Нематерiальнi активи. Згiдно з МСБО нематерiальнi активи вiдображаються у балансi за залишковою вартiстю. Дана стаття не потребує коригувань. 5.1.2Незавершене будiвництво. У данiй статтi балансу вiдображаються вартiсть незавершеного будiвництва та витрати на придбання основних засобiв .Дана стаття звiту не переноситься на вiдповiдний пiдклас статтi "Основнi засоби" 5.1.3Основнi засоби. Основнi фонди Товариство облiковує по умовно доцiльнiй собiвартостi .Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень ,передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, товариство вирiшило застосувати справедливу вартiсть, як умовно доцiльну собiвартiсть . Сума, яку використовують як замiнник собiвартостi чи амортизованої собiвартостi на певну дату. Подальша амортизацiя припускає, що товариство первiсно визнало актив на певну дату та що його собiвартiсть дорiвнювала доцiльнiй собiвартостi 5.1.4Поточнi забезпечення. Товариство створило резерв на оплату вiдпусток станом на 31 грудня 2016 року в сумi 286 тис. грн. Дану суму вiднесено до витрат. 5.1.5Дебiторська та кредиторська заборгованiсть Створений резерв сумнiвних боргiв в сумi 150 тис.грн вiднесено до нерозподiленого прибутку (непокритого збитку).Забезпечення пiд кредиторську заборгованiсть не створено, так як вiдсутня сумнiвна кредиторська заборгованiсть. 5.2 аналiтичнi данi до фiнансової звiтностi; 5.3ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Виручка вiд реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi у 2016 роцi, були представленi наступним чином: Виручка вiд реалiзацiї послуг 32084 Всього 32084 5.4Собiвартiсть вiд реалiзацiї у 2016 роцi, Всього (27854) 5.5 АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ Адмiнiстративнi витрати у 2016 роцi Всього 2565 5.6 IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ Iншi операцiйнi витрати у 2016 роцi були представленi наступним чином: Операцiйна оренда активiв (375) Операцiйна курсова рiзниця (1) Штрафи,пенi,неустойки (886) Всього (1262) 5.7IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ Iншi операцiйнi доходи та витрати у 2016 роцi, були представленi наступним чином: Iншi доходи 3 Всього 3 5.9ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Фiнансовi доходи та витрати у 2016 роцi, були представленi наступним чином: доходи витрати Вiдсотки по банкiвським позикам 15 Всього 15 5.10 ОСНОВНI ЗАСОБИ Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2016 р. Iнвестицiйна нерухомiсть Незавершене будiвництво 705 705 Основнi засоби, балансова вартiсть 1163 1333 Всього 1868 2038 У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без руху незавершених капiтальних iнвестицiй за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року. Будин- ки,спо руди Обладнання Транспортнi засоби Iнструменти,при лади,iнвентар Iншi основнi засоби МНМА Всього ПЕРВIСНА ВАРТIСТЬ Станом на початок звiтного року 145 10145 4181 104 356 186 15117 Придбано основних засобiв 720 49 769 Вибуло 223 19 3 13 258 Перекласифiкацiя Станом на кiнець звiтного перiоду 145 10642 4181 85 353 222 15628 НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦIЯ Станом на початок звiтного року 62 9244 4032 84 349 183 13954 Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 6 452 80 5 6 49 598 Вибуло 223 19 2 13 257 Перекласифiкацiя Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 68 9473 4112 70 353 219 14295 БАЛАНСОВА ВАРТIСТЬ 77 1169 69 15 3 1333 Основних засобiв у заставi немає. Повнiстю амортизованих основних засобiв Товариство не має. 5.11 ЗАПАСИ, Станом на 31 грудня 2016 року запаси Товариства були представленi наступним чином: 31 грудня 2016р Сировина i матерiали 2026 Запаснi частини 140 ПММ 128 МШМ 26 Товари 111734 Всього 114054 Запасiв у заставi та знецiнених запасiв Компанiя не має. 5.12 ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2016 року поточнi податковi активи Товариства були представленi наступним чином: Податок на прибуток Податок на додану вартiсть 13 9 Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 22 Станом на 31 грудня 2016 року поточнi податковi зобов'язання Товариства були представленi наступним чином: Податок на землю 9 Податок з доходу фiзичних осiб 88 Податок на додану вартiсть 526 Вiйськовий збiр 5 Всього поточнi податковi зобов'язання 628 6.УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Управлiння ризиком капiталу Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво регулярно переглядає структуру свого капiталу. Основнi категорiї фiнансових iнструментiв Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають , кредиторську заборгованiсть, а також iншi довгостроковi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має i фiнансовi активи, такi як дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти. Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв Товариства - кредитний ризик i ризик лiквiдностi, ризик змiни процентних ставок . Кредитний ризик Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових установах. Також Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство веде жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю. Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди на пiдставi їх кредитної iсторiї, яка переглядається на регулярнiй основi, або використовується передоплата. Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, складає собою максимальний кредитний ризик Товариства. Ризик лiквiдностi Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариством ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзацiї послуг. Станом на 31 грудня 2015 р. Фiнансовi зобов'язання До трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до року Вiд року до п'яти рокiв Всього Кредити банкiв 74 74 Векселi виданi 10466 10466 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 291010 1207 292217 Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами 79 79 Кредиторська заборгованiсть зi страхування 182 182 Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 385 385 Iншi поточнi зобов'язання 3257 3257 Всього фiнансових зобов'язань 3903 291010 11747 306 660 Станом на 31 грудня 2016 р. Фiнансовi зобов'язання До трьох мiсяцiв Вiд трьох мiсяцiв до року Вiд року до п'яти рокiв Всього Кредити банкiв Векселi виданi 10466 10466 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6621 288000 294621 Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами 628 628 Кредиторська заборгованiсть зi страхування 140 140 Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 432 432 Iншi поточнi зобов'язання 546 546 Поточнi забезпечення 286 286 Всього фiнансових зобов'язань 1746 6907 298466 307119

7.ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Звiтнiсть є складена за мiжнародними стандартами аудиту. Рiчна фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 31 грудня 2016 року. Головний бухгалтер Г.С.Щербiй